Primary tabs

ေမတၱာတရား၏ သေကၤတပုလဲ

ပုလဲသည္ အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ ႂကြားဝါျခင္း၊ ဂုဏ္ေမာက္ျခင္းစေသာ အရိပ္အေယာင္ကိုမေဆာင္ဘဲ တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေမတၱာတရားတို႔၏ က်က္သေရကိုေဆာင္ေလသည္။ ပုလဲေရာင္ကဲ့သုိ႔ပင္ ဝတ္ဆင္သူကိုျဖဴစင္ကာ လွပေသာအျမင္ကို ျဖစ္ေစသည္။

ပုလဲအမ်ဳိးအစားမ်ား
ပုလဲသည္ ခ႐ုကမာေကာင္ Mollusks မ်ဳိးႏြယ္မ်ားမွ ထြက္ရွိထုတ္လုပ္ပါသည္။ အခြံႏွစ္ခုပါေသာ ခ႐ုကမာေကာင္ အမ်ဳိးေပါင္း (၈၀၀၀)ခန္႔ရွိသည့္အနက္ အမ်ဳိး(၂၀)ခန္႔သာ ပုလဲထြက္ရွိပါသည္။ ေရခ်ဳိတြင္ရွင္သန္ၿပီး ပုလဲထုတ္လုပ္ႏုိင္ သည့္ ခ႐ုကမာမ်ဳိးကုိ ဂံုးေကာင္ Mussel ဟု ေခၚပါသည္။ ေရငန္တြင္ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားၿပီး ပုလဲထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ခ႐ုကမာေကာင္မ်ဳိးကုိမူ မုတ္ေကာင္ Oyster ဟု ေခၚပါသည္။

ေရငန္ပုလဲ (၃)မ်ဳိးရွိသည့္အနက္ ဂ်ပန္ပုလဲဟုေခၚသည့္ အကုိယာပုလဲ Akoya Pearl မ်ားကုိ Pinctada Fucata မုတ္ေကာင္မွ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ၿပီး ဂ်ပန္တြင္ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ကာ ပုလဲနက္ဟု လူသိမ်ားေသာ Tahitian Pearl မ်ားကုိ Pinctada Margaritafera မုတ္ေကာင္မွ ထုတ္လုပ္ၿပီး တေဟတီႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ပါသည္။ 

ေရငန္ပုလဲ အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ပင္လယ္ပုလဲ South Sea Pearl မ်ားကုိ Pinctada Maxima မုတ္ေကာင္မ်ားမွ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ၿပီး ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ပါသည္။ ယင္းမုတ္ေကာင္မ်ဳိးသည္ ေတာင္ပင္လယ္ဟုေခၚသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိက္၏ ေျမာက္ဘက္ကမ္းေျခအၾကား ေရျပင္တြင္သာ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ပင္လယ္ပုလဲကုိ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔တြင္သာ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ထြက္ရွိပါသည္။ 

ပုလဲျဖစ္ေပၚပံု 
ပုလဲသည္ မုတ္ေကာင္၏ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း တြင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ပုလဲသားအလႊာ layers of Nacre မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားပါသည္။ ပုလဲသားမွာ ကယ္လ္စီယမ္ ကာဘြန္နိတ္ (၉၃%) ႏွင့္ က်န္ (၇%)မွာ ေၾသာ္ဂဲနစ္ျဒပ္ေပါင္းႏွင့္ ေရမ်ားပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပုလဲသား တစ္လႊာလွ်င္ (၀.၀၀၀၀၅) မီလီမီတာ အထူရွိပါသည္။ ေမြးပုလဲတစ္လံုးတြင္ ပုလဲသားအလႊာေပါင္း (၁၀၀၀)ထက္မနည္း ရွိပါသည္။ မုတ္ေကာင္မ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ပုလဲသားအလႊာ (၃)လႊာမွ (၇)လႊာအထိ ဖံုးအုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

ေမြးပုလဲ
ေမြးပုလဲဆုိသည္မွာ သဘာဝပုလဲ ျဖစ္ေပၚမႈျဖစ္စဥ္ကုိ လူတုိ႔က ျပဳျပင္ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပုလဲသား၏ သိပ္သည္းျခင္းႏွင့္ တူညီေသာဝတ္ဆံလံုး (Nucleus)ကုိ ဆက္သားစ (Mantle) ႏွင့္အတူ မုတ္ေကာင္၏ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ထည့္သြင္းရာတြင္ ဝတ္ဆံုလံုးအလြယ္တကူ ျပန္ထြက္မသြားေစရန္ႏွင့္ လံုးဝန္းႀကီးမွားေသာ ပုလဲရရွိေစရန္အတြက္ မုတ္ေကာင္၏ ခႏၶာကုိယ္အားခြဲစိတ္၍ သတ္မွတ္ေနရာသုိ႔ေရာက္ရွိေအာင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ဝတ္ဆံသြင္းယူရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမြးပုလဲတစ္လံုးတြင္ ပုလဲသား၏ အထူမွာ (၀.၄)မီလီမီတာမွ (၄.၀)မီလီမီတာအထိ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ပုလဲ၏သိပ္သည္းျခင္း  Density မွာ (၂.၆ မွ ၃.၀) အတြင္းရွိၿပီး မာေၾကာမႈ Hardness မွာ Mohs Scale အရ (၃.၅) ရွိပါသည္။

ပထမဆံုးေသာ ေမြးပုလဲကုိ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး မီကီ မုိတုိဆုိသူက ၁၈၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဖာ္ယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ဘုရင္အား ဆက္သႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္ ေမြးပုလဲထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကုိ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ South Sea Pearl Company ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေကာ့ေသာင္း ကုန္သြယ္မႈအသင္းတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ (၁၉၅၄)ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပထမဆံုးေမြးပုလဲမ်ား ထြက္ရွိခဲ့ပါသည္။

ပုလဲထိန္းသိမ္းရန္
န၀ရတ္ကုိးပါးတြင္ ပါဝင္ေသာ ရတနာမ်ား၌ စိန္၏ မာေၾကာမႈမွာ(၁၀) ျဖစ္၍ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ပုလဲ၏မာေၾကာမႈမွာ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းသံုးစဲြရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ပုလဲအား အျခားေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားႏွင့္အတူ သိမ္းဆည္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ ေရေႏြးျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ႏူးညံ့ၿပီး စုိစြတ္ေသာအဝတ္ျဖင့္ အသာအယာပြတ္၍ သန္႔ရွင္းေရးကုိ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ ပုလဲသည္ ေဘာဒီစပေရး၊ ေရေမႊးတို႔နဲ႔ ထိခံရလွ်င္ အေရာင္ျပယ္ေလ်ာ့တတ္သည္။

ပုလဲကို ကမာေကာင္ (သို႔) မုတ္ေကာင္မွရရွိၿပီး သဘာဝပုလဲႏွင့္ ေမြးျမဴေရးပုလဲဟု ခြဲျခားေခၚၾကသည္။ ခြံဖံုးပုလဲႏွင့္ ခြံကပ္ပုလဲတုိ႔လည္း ပါရွိေသးသည္။ ပုလဲဟူေသာေဝါဟာရမွာ ေရွး ျပင္သစ္ဘာသာစကား (Perle) ႏွင့္ ဥေရာပအလယ္ ေခတ္၏ ေရွ႕သံုးစကားျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရ (Perla) မွတစ္ဆင့္ Pearl အျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာသည္ဟု သိရသည္။ ျဖဴစင္တဲ့အေရာင္ရွိတယ္၊ မိန္းမသားဆန္တဲ့ ဂုဏ္သတိၱရွိတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ သူ႔ကိုျမင္လိုက္တာနဲ႔ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔တဲ့ စြမ္းအားေတြေပးတယ္တဲ့။ တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ မ်က္ရည္နဲ႔ႏႈိင္းၾကတယ္ ကမာေကာင္ေလးေတြရဲ႕ မ်က္ရည္တဲ့၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ မ်က္ရည္က်ရင္လည္း ပုလဲမ်က္ရည္လုိ႔ ဆိုၾကေသးတယ္။ ပုလဲက မုတ္ေကာင္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွျဖစ္လာၿပီး အရည္တစ္မ်ဳိးကို စြန္႔ထုတ္ရာကေန ပုလဲလံုးေလးေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

တန္ဖိုးသတ္မွတ္ရာတြင္ အခ်က္ (၇)ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။
ပုလဲတစ္လံုးအား တန္ဖိုးသတ္မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ (၇)ခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ရပါသည္။

၁။    ပြင့္ရည္ (အရည္အေသြး ) LUSTRE ။ ျပင္ပမွ အလင္းေရာင္သည္ ပုလဲသား အလႊာပါးေလးမ်ားအတြင္းသုိ႔ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္႐ုိက္ခတ္၍ အလင္းျပန္ျခင္းျဖင့္ ပုလဲတစ္လံုး၏ ေတာက္ပမႈအလင္း ျဖစ္ေပၚေစျခင္းအား ပြင့္ရည္ဟု ေခၚပါသည္။ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ရာတြင္ အေျခခံရသည့္ အခ်က္မ်ားအားလံုးတြင္ ပြင့္ရည္သည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ပြင့္ရည္မရွိေသာ ပုလဲမ်ားသည္ ထြန္းလင္းေတာက္ပမႈ မရွိဘဲအေရာင္မွိန္ေနပါသည္။

၂။    ပုလဲမ်က္ႏွာျပင္ ေခ်ာေမြ႔ေျပျပစ္မႈ SUR-FACE QUALITY ။ ပုလဲတစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုးမွာ မ်က္ႏွာျပင္၏ အေနအထားေပၚတြင္ မူတည္၍ အရည္အေသးအားျဖင့္ မတူညီႏုိင္ပါ။ အနာအဆာကင္းေသာ ပုလဲမ်ားသည္ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးဟု သတ္မွတ္ခံရၿပီး တန္ဖုိးအားျဖင့္ ေစ်းအလြန္ႀကီးပါသည္။ ေမြးပုလဲမ်ားသည္ သက္ရွိသတၱဝါမွ ထုတ္လုပ္ရျခင္းျဖစ္၍ အနာအဆာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနတတ္ပါသည္။ စက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္သကဲ့သုိ႔ စင္းလံုးေခ်ာမရႏုိင္ပါ။ ထုိအခ်က္သည္ ပင္လွ်င္ သဘာဝ၏ထိေတြ႔မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုလဲတစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး ရာႏႈန္းျပည့္ မတူညီႏုိင္ သျဖင့္ ပုလဲကုိျမတ္ႏုိးသူမ်ား တန္ဖုိးထားစရာ ျဖစ္ပါသည္။

၃။    ပုလဲသား အလႊာ၏ အထူအပါး NACRE QUALITY ။ ပုလဲသား အလႊာထုသည္ ပြင့္ရည္ LUSTRE ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေျခခံက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ပုလဲသားအလႊာ ထူပါးျခင္းသည္ ပုလဲ၏ အရည္အေသြးကုိ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ အ ေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ပုိမုိေတာက္ပေသာ ပုလဲအမ်ားစုမွာ ပုလဲသားလႊာထူထဲမႈရွိၿပီး ပုလဲသားလႊာပါးေနပါက အေရာင္မွာမွိန္ၿပီး ျဖဴေသာ အေရာင္အဆင္း ရွိေနပါသည္။ ပုလဲသားလႊာပါးေနပါက ပုလဲ၏တန္ဖုိး က်ဆင္းႏုိင္ပါသည္။ ပုလဲသားလႊာထူမွသာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ခုိင္ခံ့ေနၿပီး ဆဲြေဆာင္မႈရွိသည့္ အသြင္အျပင္ကုိလည္း ထိန္းထားႏုိင္ပါသည္။ ပုလဲသားလႊာထူသည့္ ပုလဲတုိင္းသည္ တူညီေသာပြင့္ရည္ မရွိႏုိင္ပါ။ ပုလဲသားလႊာမ်ားအတြင္း အလင္းေဖာက္ထြင္း ဝင္ေရာက္ႏုိင္မႈႏွင့္ ပုလဲသားအလႊာ အထပ္ေလးမ်ား အစီအစဥ္က်န စြာ တည္ရွိေနမႈတုိ႔ေပၚ မူတည္၍ ပြင့္ရည္ မတူညီ မႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

၄။    အရြယ္အစား SIZE ။ ေတာင္ပင္လယ္ ပုလဲမ်ားသည္ အရြယ္အစားႀကီးေသာ ပုလဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပုလဲတစ္လံုးသည္ သူ႔အမ်ဳိးအစားႏွင့္ သူရွိရမည့္ အရြယ္ထက္ ပုိမိုႀကီးမားေနမည္ဆုိပါက ထုိပုလဲ၏မက္ေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ ရွားပါးသည့္ အရည္အေသြး (Rarity) ေၾကာင့္ အမ်ဳိးတူပုလဲမ်ားထက္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ပုိမုိျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၅။    ပံုသဏၭာန္ SHAPE ။ ပုလဲ၏ ပံုသဏၭာန္အေပၚ မူတည္၍လည္း တန္ဖုိးကုိ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ လံုးဝန္းေသာ ပုလဲမ်ားသည္ တန္ဖုိးအျမင့္ဆံုး ရရွိႏုိင္ပါသည္။ 

၆။    အေရာင္ COLOUR ။ ေတာင္ပင္လယ္ ပုလဲ၏ အေျခခံအေရာင္အျဖစ္ ေငြေရာင္ႏွင့္ ေရႊေရာင္ဟု ႏွစ္ေရာင္သတ္မွတ္ပါသည္။ အေျခခံအေရာင္ေပၚတြင္ ထပ္မံစုိးမုိးၿပီး ေရာယွက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရာင္ကဲြမ်ားမွာ ပန္းေရာင္၊ ေရႊအုိေရာင္၊ ေရႊဝါေရာင္ႏွင့္ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ သက္တန္႔ေရာင္စဥ္ကဲ့သုိ႔ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေရာင္စံုျဖာထြက္ေနေသာ ပုလဲမ်ားသည္ ေစ်းအျမင့္ဆံုး ရေစသည္။

၇။    တူညီ လုိက္ဖက္မႈ MATCHING ။ ပုလဲတစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး တိက်စြာတူညီႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ တူညီလုိက္ဖက္မႈသည္ လည္ဆဲြသြယ္တန္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ပုလဲတစ္လံုးထက္ ပုိမုိေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား စီျခယ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေထာက္အကူ ျပဳသည္။ တူညီလုိက္ဖက္မႈရွိသည့္ ပုလဲတစ္လံုးစီကုိ ညီမွ်ေသာအက်ဳိး ေက်းဇူး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးယူႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ထုိကဲ့သုိ႔ တူညီလုိက္ဖက္မႈကုိ MATCHING ဟု ေခၚပါသည္။

ျမန္မာ့ပုလဲ လုပ္ငန္းသည္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ Surface Long Ling ျဖင့္ ေမြးျမဴသည့္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး ေမြးျမဴႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ မည္သည့္ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ (ေက်ာက္၊ သဲ၊ ရႊံ႕ႏံြ)မဆုိ ပုလဲေမြးျမဴႏုိင္သည့္ အဆင့္ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ပုလဲေမြးျမဴရာတြင္လည္း စက္ယႏၲရားမ်ား သံုးေနႏုိင္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ပုလဲအေျမာက္အမ်ား ေမြးျမဴထုတ္လုပ္လာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္း၏ အဓိက ပုလဲေမြးျမဴေနေသာ ကၽြန္းစခန္းမ်ားမွာ...
(၁)    ဒုိမယ္လ္ကၽြန္း - ပုလဲကၽြန္း၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္
(၂)    မလိကၽြန္း - ပုေလာၿမိဳ႕နယ္
(၃)    ေရႊကၽြန္းႀကီး - ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္း၏ ပုလဲေမြးျမဴေသာ စခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ပညာရွင္မ်ားက ထုတ္လုပ္ေမြးျမဴလ်က္ရွိေသာ ေတာင္ပင္လယ္ ပုလဲမ်ားသည္ ကမာၻ႔ပုလဲေစ်းကြက္တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ပုလဲမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္႐ံုသာမက ေရရွည္ခုိင္မာသည့္အတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး တန္ဖုိးအျမင့္မားဆံုးပုလဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။