အိမ္တြင္းက စိမ္းလန္းျခင္း

အိမ္တြင္းမွာ သစ္ပင္စိမ္းစိမ္းေလးေတြ၊ သစ္ပင္ေလးေတြကို တစ္ျခားပန္းပြင့္ေလးေတြနဲ႔ ဆင့္ပြားထား တဲ့ အလွဆင္ပန္းအိုးေလးေတြကို ႏွစ္သက္သူေတြ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မဲ့က႑ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအိမ္တြင္းမွာ ဘယ္လို အလွဆင္ျခင္လဲ...

(၁)      Juno (Floral Service & Gift Shop)

No. 290 (A) ၊ ျပည္လမ္း၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း။

ပန္းအိုးပန္းပင္မ်ား ၃၀၀၀ က်ပ္ အထက္မွစၿပီး ရရွိႏိုင္သည္။

(၂)      မာလာပ်ဳိးဥယ်ာဥ္

No.A1, A3, A4, B4 ၊ ေျမပေဒသာကၽြန္း၊ ဗဟန္း။

No. (11-16) ၊ မင္းဓမၼပန္းမာန္ကြင္း၊ မင္းဓမၼလမ္းႏွင့္ ေတာ္၀င္လမ္းေထာင့္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕ နယ္။

ပန္းအိုးပန္းပင္မ်ားကို ၁၅၀၀ က်ပ္အထက္ မွစၿပီး ရရွိႏိုင္သည္။

(၃)      မာလာၿမိဳင္

အေရာင္းစင္တာ (၁) - ကၽြန္းေတာလမ္း ႏွင့္ နာနတ္ေတာလမ္းေထာင့္၊ ကမာရြတ္။

အေရာင္စင္တာ (၂) - ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း၊ ေျမပေဒသာကၽြန္း၊ ဗဟန္း။

ပန္းအိုးပန္းပင္မ်ားကို ၂၀၀၀ က်ပ္ အ ထက္မွစၿပီး ရရွိႏိုင္သည္။

(၄)      ရတနာပ်ဳိးဥယ်ာဥ္

(၁) မင္းဓမၼလမ္း၊ က်ဳိက္၀ိုင္းမီးပိြဳင့္အနီး။

(၂) မင္းဓမၼလမ္းႏွင့္ ေတာ္၀င္လမ္း ေထာင့္။

(၃) ေျမပေဒသာကၽြန္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီး။

ပန္းအိုးပန္းပင္မ်ားကို ၂၅၀၀ က်ပ္အထက္ မွစၿပီး ရရွိႏိုင္သည္။