ေခတ္… သစ္… လန္း...

    လန္းဆန္းတဲ့ဖက္ရွင္၊ ေခတ္မီတဲ့သြင္ျပင္၊ သစ္လြင္တဲ့ဒီဇိုင္းေတြန႔ဲ ခံစားမႈအသစ္ေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္ဖို႔ ေခတ္မီသစ္လြင္တဲ့ ဖက္ရွင္ခ်စ္သူမ်ားအ တြက္ အဆံုးအစမရွိ ေျခဆန္႔ႏိုင္မယ့္ အလွတရား တို႔က ေခၚေဆာင္သြားဖို႔ အသင့္ပါ...
Available at : Charles & Keith ေကာင္ တာတိုင္းတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Model - Lain Maw Thee (Junon)
Makeup & Hair - Gucci Aung
Shoes & Bags - Charles & Keith