ကာလာစံုေျခလွမ္းမ်ား

ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ေျခလွမ္း၊ ဖက္ရွင္က်တဲ့ ေျခလွမ္းတိုင္းအတြက္ အေရာင္အေသြးစံုေနတဲ့ ပန္းခင္းႀကီးထဲေရာက္ သြားႏိုင္တဲ့ ကာလာစံုဒီဇိုင္းမ်ားဆီသို႔ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္မယ့္ ကာလာစံုေျခလွမ္းမ်ားက ပံ့ပိုးေပးလိုက္တဲ့အခါ......