Primary tabs

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္ ကံဇာတာ

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ေန႔အလိုက္ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို


တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အရာရာသတိရွိရမည္။ ရန္မ်ားမည္။ မိမိႏွင့္ သယံဇာတ မျဖစ္ေသာသူမ်ားႏွင့္အတူတကြ ပူးတြဲၿပီး အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၊ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊအဆင္းရွိေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းရရွိမည္။ ေရွးဘုန္း ေရွးကံျမင့္မားသူမ်ားအဖုိ႔ ေရႊဝင္ကိန္းရွိသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၇၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးညံ့မည္။ သံစူးျခင္း၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္၍ အေညႇာ္ဝင္ကာ အနာသည္းတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥ ႐ႈပ္ေထြးမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းထားေသာကိစၥတုိ႔မွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္မ်ားအား လက္ဖက္ေျခာက္လွဴပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
မေတြ႕လုိဟူ၍ စိတ္ထဲမွာ သတ္မွတ္ထားေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ျခင္း၊ မ်က္ႏွာေၾကာမတည့္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ ပူးတဲြလုပ္ငန္းလုပ္ရျခင္းၾကံဳမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြ ဆရာသမားမ်ား၏ အေထာက္အကူ ေကာင္းရမည္။ အတတ္ပညာကို အသံုးခ်၍ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ရန္အၿပိဳင္္အဆိုင္မ်ားမည္။ အိမ္တြင္လူဝင္လူထြက္မ်ားမည္။ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားမည္။ လိမ္ညာသူမ်ား ေႏွာင့္ယွက္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနေသာ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသင့္သည္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္မ်ားအား ယပ္၊ လြယ္အိတ္ အစရွိသည္တို႔ကို လွဴဒါန္းပါ။


တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အသစ္အဆန္း ဝန္းက်င္လုပ္ဖူးျခင္းမရွိေသးေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္လင့္ကစား ဆႏၵရွိက ရဲရဲေရွ႕တိုးလုပ္ရန္သင့္ပါသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အၾကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ မည္သည့္ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေစ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ပါ။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္၊ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာတတ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ ခရီးမၾကာခဏ သြားလာရမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား မ်က္ႏွာပြင့္လန္းမည္။
ယၾတာ - ဇီးယိုကို အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ မ်က္ႏွာမူ၍ စားသံုးကာ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
ယခုကာလအတြင္း အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား မၾကာခဏသြားလာေနရတတ္ပါသည္။ ခရီးေကာင္းမည္။ ခရီးကိစၥ မသြားလုိေသာသူပင္ မေရာက္ဖူးေသာအရပ္သို႔ ခရီးသြားရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် ထိထိမိမိရွိမည္။ စီးပြားလုပ္သူမ်ား၊ ပစၥည္းသစ္၊ တံဆိပ္သစ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိ၍ေကာင္းသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားတတ္သည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိတြင္ ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ အလြယ္တကူ ကတိမေပးသင့္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ တနလၤာေန႔ ေမြးသူထံမွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရရွိေသာ အကူအညီေကာင္းကိုရယူ၍ ထူးျခားေသာတက္လမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္အား စမူဆာ (၃)ခု လွဴပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ား ေျပာဆိုအဆင္ေျပမည္။ အိမ္တြင္းေရးအညံ့ရွိသည္။ မိသားစုတြင္ ေငြကုန္မ်ားစရာမ်ား ၾကံဳမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အဆိုးအညံ့၊ အတိုက္အခံအားလံုးကို ေျဖရွင္း ႏိုင္မည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ၾကံဳမည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၊ ၄၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ စတင္လုိက္ေသာ ကိစၥမ်ား ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမည္။ တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္မည္။ စနစ္တက်စီမံၿပီး လုပ္၍မရ။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ဳိး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေပၚမည္။ အေရး ႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
ယၾတာ - တနဂၤေႏြနံပစၥည္းမ်ား အလွဴဒါနျပဳပါ။ နာနတ္ယို မၾကာခဏကပ္လွဴပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မႈရွိမည္။ အလုပ္အၾကံသစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ ကိုယ့္ကိစၥထက္ သူတစ္ပါးကိစၥမ်ား လုိက္လံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ ကံျမင့္မားမည္။ ေျပာေရးဆိုေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းေရးရာမွန္သမွ် အထင္အရွားေအာင္ျမင္တိုးတက္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ရွိမည္။ တနဂၤေႏြနံ (အုန္း ၃ အုိး) (တနလၤာနံ) ေက်ာက္၊ ေငြ၊ ကား အစရွိသည္တို႔ ေခတၱအဝင္ရွိက လက္ခံျခင္းမျပဳရ။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ပ်ံ႕လြင္ေနေသာစိတ္မ်ား ျပန္လည္စုစည္းႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ကေလးသူငယ္တစ္ဦးအား လြယ္အိတ္အလွဴဒါနျပဳပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ရာထူးအဆင့္ျမင့္ျခင္း ဘဝတိုးတက္ျခင္းရွိမည္။ ပညာရပ္ပိုင္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ေရာက္ကာမွ က်က္မွတ္ထားသည္မ်ား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းရွိမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္သုိ႔ ထူးျခားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား ေရာက္ရွိလာတတ္သည္။ အလွဴအတန္းကိစၥ၊ မဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၊ ၄၊ ၈၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရး အ႐ႈပ္အေထြးၾကား ပါရတတ္သည္။ စကားမ်ားရျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္း ၾကံဳတတ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၃၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေသာၾကာေန႔ေမြးေသာသူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဖယ္ရွားႏိုင္မည္။
ယၾတာ - အုန္းႏို႔ႏွင့္ ခ်က္ထားေသာ ဘဲသားဟင္းကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ လွဴပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
အိုးအိမ္အတြက္ စကားေျပာဆိုရမည္။ အလိုအေလ်ာက္ စိတ္ေလးပင္ၿပီး စိတ္မရႊင္သလုိျဖစ္မည္။ မလိုအပ္ဘဲ အက်ယ္ခ်ဲ႕၊ ဇီဇာေၾကာင္သူေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၁ ရက္မ်ားတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ကိစၥမွန္သမွ်ၿပီးေျမာက္ အဆင္ေျပမည္။ ႐ံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ကိစၥမ်ား ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ အားလံုးကိုေက်ာ္လႊားၿပီး တိုးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ရရွိမည္။
ယၾတာ - ထီးျဖဴတစ္လက္၏ ထီး႐ုိးတြင္ ရြက္လွညြန္႔ ၁ ညြန္႔ခ်ည္ေႏွာင္၍ ဘုရားလွဴျခင္းျပဳပါ။

ဗုဒၶဟူးမြန္းလဲြ ရာဟုေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အၾကံအစည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မႈရွိမည္။ မိမိအေပၚ ေကာင္းက်ဳိးေပးေသာ သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဘဝအေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ ၾသဇာအာဏာရွိေသာေနရာတြင္ ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ရျခင္းၾကံဳမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ျခံ၊ ေျမကိစၥ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ေရႊထည္ပစၥည္း ေပ်ာက္ရွတတ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံ၍ အလုပ္စီးပြားတိုးတက္မည္။
ယၾတာ - ဝါးယပ္ေတာင္ အေဟာင္း၊ အစုတ္မ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
အခါတိုင္းထက္ ပို၍ေငြဝင္မည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား ရရွိမည္။ အေရွ႕ေတာင္အရပ္မွ သူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား အလုပ္ရရွိမည္။ ေျပာေရး၊ ဆိုေရး ေအာင္ျမင္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ အညံ့အဆိုးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳသည္ျဖစ္ေပရာ ရသင့္ရထုိက္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏထက္ နည္းေသာေငြကို ရရွိမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ စီစဥ္ၾကံဆထားသည္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ရည္မွန္းထားသည္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ 
ယၾတာ - တနလၤာေန႔မ်ားတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ (၁၅)တိုင္ သံဃာေတာ္မ်ားကို လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စိတ္ကူးသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ တက္လမ္းမ်ားရရွိမည္။ ၾကာသပေတးေန႔၊ စေနေန႔ ေမြးေသာသူမ်ားထံမွ အေထာက္အကူရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ခရီးသြား၍ အက်ဳိးရွိမည္။ ဆင္းတုေတာ္၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္ဝင္မည္။ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားအဖုိ႔ ဇနီးသည္၏စကားအၾကံတို႔ကို လက္ခံပါ။ အႀကီး အကဲအမ်ဳိးသမီး ကူညီေထာက္ပံ့မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၇၊ ၈၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးသြားျခင္းမျပဳရ။ ေငြကုန္၊ စိတ္ပန္း၊ လူပန္းျဖစ္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၁၀၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ မနာလုိ အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳမည္။ သူတစ္ပါး တားဆီးေနသည့္ၾကားမွ ဇြတ္လုပ္၍ တိုးတက္ျခင္းၾကံဳမည္။
ယၾတာ - ေအာင္သေျပ ၉ ညြန္႔ကို စိန္ျခယ္ပန္း ၃၆ ပြင့္ရံ၍ ဘုရားလွဴပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
တဇြတ္ထိုးလုပ္ကုိင္၍ တိုးတက္ျခင္းမ်ားရရွိမည္။ ေဆာင္ရြက္သမွ် အလံုးစံုရဲ႕ အတားအဆီးရွိမည္။ အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ရွိမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ဖက္၊ ပညာတစ္ဖက္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေသာကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းအေပၚလုိက္လံေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၀ ရက္မ်ားတြင္ အလွဴဒါနျပဳရမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ ထူးျခားေသာ တက္လမ္းမ်ားရမည္။
ယၾတာ - မၾကာခဏဆိုသလုိ ေရ၊ ေဖ်ာ္ရည္တို႔ကို အလွဴဒါနျပဳေပးပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
မိသားစုတြင္ လုပ္ငန္းမရွိသူ လုပ္ငန္းရ၍ လုပ္ငန္းရွိသူ ထပ္ဆင့္တိုးတက္ျခင္းမ်ားရွိမည္။ ခရီးသြားရန္ ၾကံစည္ထားသူမ်ားရွိက အၾကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၅၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ အတတ္ပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိမည္။ ဘဝတိုးတက္မည္။ အလုပ္စီးပြားေဆာင္ရြက္ရန္အထူးေကာင္းသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၊ ၇၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ရန္မ်ားမည္။ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရမည္။ တနလၤာေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ရွိမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၃၊ ၆၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္ျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရမည္။
ယၾတာ - ေႂကြပန္းကန္ျပားအတြင္ ေက်ာက္႐ိုင္း၊ ေက်ာက္တံုးတို႔ကိုထည့္၍ အျမင့္တြင္တင္ျခင္းျပဳပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
ႀကိဳတင္စီမံမထားဘဲ တမဟုတ္ခ်င္း အေျခအေန၊ အေျပာင္းအလဲ၊ ဦးတည္ျခင္းျဖင့္ ေရွ႕တိုးေဆာင္ ရြက္ျခင္းျပဳပါ။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းရပ္၍ အလုပ္သစ္မ်ား စတင္ႏိုင္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အတြင္းလူဒုကၡေပးတတ္သည္။ အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ မိသားစုကိစၥအတြက္ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ရန္အခါ ေကာင္းက်ေရာက္သည္။ စကားေအာင္ျမင္မည္။ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ မိတ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆံုမည္။
ယၾတာ - ဖန္ပန္းအိုးအတြင္း အုန္း ၁ညြန္႔၊ ဗုဒၶံသရဏံ ၁ ခက္၊ သေျပ ၁ ခက္ထိုးထားပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အတိုက္အခံၾကားမွ တိုးတက္မည္။ မိမိအားခုတံုးလုပ္ အသံုးခ်သူမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္သမွ် ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရွိမည္။ ရည္မွန္းထားသည္မ်ားကို ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္ပူပင္စရာမ်ား၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား တစ္မ်ဳိးၿပီး တစ္မ်ဳိးၾကံဳမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၆ ရက္မ်ားတြင္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားေသာ အလုပ္အၾကံအစည္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အေနအထားရွိမည္။
ယၾတာ - အိမ္ဘုရားတြင္ ေပါက္ေပါက္ႏွင့္ ထန္းလ်က္မၾကာခဏလွဴေပးပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
အစပိုင္း အခက္အခဲရွိၿပီး မျဖစ္မေနလုပ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားကို ရယူႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လုပ္ငန္းကိစၥမွန္သမွ်တြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ အလုိျပည့္ျခင္း၊ ကံေကာင္းျခင္း၊ တိုးတက္မႈရရွိျခင္းရွိမည္။ မင္းစိုးရာဇာ၊ ဆရာသမားမ်ား၏ ခ်ီးေျမႇာက္မႈမ်ား ရရွိမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ တနဂၤေႏြနံ အိုး၊ အုတ္၊ အိမ္ အစရွိသည္မ်ား ဝယ္ယူရန္ မသင့္။ အဝင္မေတာ္၍ အဆိုးအခုိက္မ်ားၾကံဳမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း၊ ခရီးကိစၥမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - ပလာတာတစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ သၾကားျဖဴး၍ အနီေရာင္ပလတ္စတစ္ပန္းကန္ျပားေပၚတင္၍ ဘုရားကပ္ပါ။