Primary tabs

မတ္လအတြက္ ကံဇာတာ

ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို
မတ္လအတြင္း ေန႔အလိုက္ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။


တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
မိတ္ေဆြသစ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ထြန္းမည္။ ဘဝတိုးတက္မႈမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား မည္မွ်ရွိေစ မျဖစ္မေန ေရွ႕တိုးလုပ္သြားပါ။
မတ္ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးရမည္။ အၾကံအစည္ေအာင္ျမင္မည္။ တနလၤာနံ၊ အဂၤါနံ ပစၥည္းမ်ား ဝင္မည္။
မတ္ ၂၊ ၈၊ ၉၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ နားအူ၊ နားကိုက္ျဖစ္တတ္သည္။ အဆုတ္အေအးမိတတ္သည္။ လည္ေခ်ာင္း၊ ရင္ဘတ္၊ ဝမ္းဗိုက္ေနရာတို႔၌ ေဝဒနာကပ္ၿငိမည္။
မတ္ ၁၊ ၃၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ကိုယ္ကကူညီလုိက္၍ တစ္ပါးသူတြင္ အက်ဳိးေကာင္းရမည္။ လက္လြန္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။
ယၾတာ - အုန္းသီး ၇ စိပ္ ဘုရားတင္ျခင္းျပဳပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အညံ့အဆိုးမ်ား တစ္စစကင္းစင္၍ ေကာင္းေသာဘက္သို႔ တစ္စစေရာက္ရွိမည္။ အခါတိုင္းႏွင့္မတူ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္မႈ၊ တိုးပြားမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။
မတ္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အတတ္ပညာကို အသံုးခ်၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႀကီးအကဲဆရာသမားမ်ားထံမွ အကူအညီယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရာရာအဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
မတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ ေျမာက္အရပ္သို႔ သြားေရာက္စဥ္ အႏၲရာယ္မ်ားၾကံဳမည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။
မတ္ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီးလုပ္ေသာ အလုပ္မ်ားအဆင္ေျပမည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္ရွိ ဝါးတူအေဟာင္းအစုတ္မ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စေနေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးေသာသူမ်ား မိမိအား ဒုကၡေပးတတ္၏။ ၎တို႔ႏွင့္ မပတ္သက္ေအာင္ေနပါ။ ရင္ၾကပ္၊ ပန္းနာ၊ ေသြးတိုးအခံရွိသူမ်ား အထူးသတိႏွင့္ေနပါ။
မတ္ ၄၊ ၅၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ပညာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္မည္။ အလွဴေပးရမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။
မတ္ ၂၊ ၈၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အရာရာသတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဥပေဒႏွင့္ မကင္းေသာ ကိစၥမ်ားမလုပ္ရ။ အမႈျဖစ္မည္။
မတ္ ၁၊ ၃၊ ၇၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ဆံုးေနၿပီဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေႂကြးၿမီေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။ ေငြေၾကးကိစၥစကားေျပာဆိုမႈ ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - မိမိႏွစ္သက္ရာ သစ္သီး ၆ လံုးကို သံဃာေတာ္တို႔အား ေလာင္းလွဴပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ယခုရက္မ်ားအတြင္း လူသစ္၊ ဝန္းက်င္သစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ အလုပ္သစ္မ်ား စတင္လုပ္ကိုင္၍ အက်ဳိးေပးမည္။
မတ္ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေျမာက္အရပ္မွ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ ခရီးကိစၥစီစဥ္မႈမ်ား အဆင္ေျပမည္။
မတ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ အေပါင္းအသင္းဒုကၡေပးလိမ့္မည္။ အေပ်ာ္အပါးလုိက္စားေသာသူႏွင့္ ေပါင္းစည္းမိကာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပ်က္ယြင္းတတ္သည္။
မတ္ ၂၀၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥၾကံဳမည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မႈရွိမည္။ လက္လြန္ေသာ ေငြျပန္ရမည္။
ယၾတာ - လမ္းခ်ဳိင့္မ်ားတြင္ အုန္းခြံထည့္ ေျမဖုိ႔ျခင္းျပဳပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အဖ သို႔မဟုတ္ အဖဘက္ဆိုင္ရာသားခ်င္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ အိမ္တြင္းေရး၌လည္း အညံ့ရွိေနသည္။ စကား႐ႈပ္ေထြးေသာသူမ်ားေတြ႕မည္။
မတ္ ၃၊ ၄၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ လက္ေဆာင္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ ေျပာေရးဆိုေရး ေအာင္ျမင္မည္။ နာမည္ေကာင္းရျခင္းၾကံဳမည္။
မတ္ ၂၊ ၇၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ မူလႀကိဳတင္တြက္ဆမထားေသာ ျပႆနာမ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ ေဆးထိုး၊ ေဆးေသာက္မွားယြင္းတတ္သည္။
မတ္ ၁၊ ၅၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အတတ္ပညာႏွင့္ ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ တနလၤာနံ ျခံ၊ ကား၊ အခန္း၊ အဝင္ေတာ္သည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္ရွိ ၾကည့္မွန္ ေၾကးမံုျပင္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ၾကန္႔ၾကာေနသည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ စိတ္ပင္ပန္းစရာမ်ားလည္း ၾကံဳမည္။ အလြယ္တကူျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိ။ အခက္အခဲၾကံဳၿပီးမွ အလုိရွိရာရရွိမည္။
မတ္ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေျပာေရး၊ ဆိုေရး ေအာင္ျမင္မည္။ ထူးျခားသည့္သတင္း စကားေကာင္းမ်ား ၾကာသိရမည္။ လာဘ္လာဘပြင့္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။
မတ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ထြက္ေပါက္ရွာၿပီး ေငြကုန္မည္။ စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္းျဖစ္မည္။
မတ္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေျပာေရး၊ ဆိုေရး၊ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြဝင္ကိန္းေကာင္းမည္။ မေရာက္ဖူးေသာ ခရီးမ်ား သြားရတတ္သည္။
ယၾတာ - ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ဒါနျပဳပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အမည္အတြင္း (အ၊ ဥ၊ ပ၊ ဖ၊ မ) ပါေသာသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္႐ႈပ္စရာမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္လာတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စိတ္ေသာကျဖစ္စရာမ်ား ၾကံဳမည္။
မတ္ ၇၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ထင္မွတ္ထားသည့္ကိစၥမ်ားကို လြယ္လင့္တကူႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
မတ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္လုိက္သည့္ ကိစၥမွန္သမွ် တစ္ႀကိမ္မက ေဆာင္ရြက္ရျခင္းရွိမည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။
မတ္ ၅၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းထားသည့္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ - ငွက္ေပ်ာသီးကို ေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာမူ၍ စားသံုးကာ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္လာမည္။ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအေပၚ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ အေျခအေနေပးသည့္အေပၚေမွး၍ မီးစင္ၾကည့္ကရေသာ ကိန္းဆိုက္ေနသည္။
မတ္ ၁၉၊ ၂၀ ရက္မ်ားတြင္ အညံ့အဆိုးကင္းစင္မည္။ အၿပိဳင္အတိုက္အခံအားလံုးကို ေက်ာ္လႊား ၿပီး တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ျဖစ္ထြန္းမည္။
မတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ စက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား သတိႏွင့္ ကိုင္တြယ္ပါ။ မ ေတာ္တဆ ထိခိုက္တတ္သည္။
မတ္ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေရွ႕သြားက်ဳိးေနေသာ သူတစ္ဦးမွေပးေသာ သတင္းစကားအရ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမွ ထူးျခားေသာေအာင္ျမင္မႈရမည္။
ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဆန္အလွဴဒါနျပဳပါ။

ဗုဒၶဟူးမြန္းလဲြ ရာဟုေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အတိုက္အခံမ်ား၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ မိမိအေပၚ ေစတနာထားသေယာင္ႏွင့္ အနီးကပ္ဒုကၡေပးသူႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။
မတ္ ၅၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္အနီးအပါး၌ ကေလးမ်က္ႏွာျမင္က အလြန္ေကာင္းေသာနိမိတ္ျဖစ္သည္။ ေႁမြ၊ မစင္၊ ေရလိႈင္းစသည္မ်ား အိပ္မက္မက္က ထီေပါက္ရန္ နိမိတ္ျဖစ္သည္။
မတ္ ၂၊ ၄၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူတစ္ဦး ေရာက္လာၿပီး သတင္းဆိုးမ်ား သယ္ေဆာင္လာတတ္သည္။
မတ္ ၁၊ ၃၊ ၆၊ ၈ ရက္မ်ားတြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္လႈပ္ရွားမႈ စြမ္းရည္မ်ားထက္ျမက္ေနမည္။ လက္လြန္ထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
ယၾတာ - စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ပရိေဘာဂအတြက္ တတ္အားသမွ် ဒါနျပဳပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕၊ အေျပာင္းအလဲျဖစ္မည္။ စက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ဝင္ကိန္းရွိသည္။
မတ္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ကိုယ္ေရး၊ ကိုယ္တာကိစၥသာမက မိသားစုေရးရာကိစၥအျဖာျဖာကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္အဆင္ေျပမည္။
မတ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ စီစဥ္ထားသည္မ်ား ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေရာက္မွ အဖ်က္အေႏွာင့္ အယွက္ႏွင့္ၾကံဳ၍ ရပ္ဆိုင္းရျခင္းၾကံဳမည္။
မတ္ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ စိတ္ကူးမ်ားကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ပါ။ အလုပ္အဆင့္တိုးတက္မည္။ အလုပ္ပို၊ ကိစၥပိုမ်ား ၾကံဳမည္။ 
ယၾတာ - ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ၾကံရည္ေသာက္ကာ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စိတ္ပါ၊ လက္ပါ အာ႐ံုစူးစိုက္ၿပီး လုပ္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ထင္သေလာက္မျဖစ္။ ပံုမွန္အျဖစ္ေလာက္သာ စိတ္မပါ၊ လက္မပါ လုပ္ထားေသာကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာအက်ဳိးဆက္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။
မတ္ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အိုးသစ္၊ အိမ္သစ္မ်ား ဝင္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။ ပညာအတတ္ကို အသံုးခ်၍ အလုိျပည့္စံုမည္။
မတ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းအေပၚ လုိက္လံအေႏွာင့္အယွက္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳမည္။
မတ္ ၅၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ျမဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားျပန္ေဖာ္ရန္ အခါေကာင္းက်ေရာက္သည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္ေတာင္ဘက္တြင္ရွိေသာ အသက္ႀကီးသူမ်ား ေသြးေအးဒါနျပဳပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ပဋိပကၡမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ အစြပ္စဲြခံရျခင္းမ်ားရွိမည္။ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ လူေရာ၊ စိတ္ပါ ပင္ပန္းရမည့္ကိစၥမ်ား လုပ္ကိုင္ရကိန္းရွိမည္။
မတ္ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ဘဝအေျခအေန ျမင့္မားမည္။ အမ်ဳိးသမီးမိတ္ေဆြတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရမည္။ ထူးျခားေသာ တက္လမ္းမ်ားရမည္။
မတ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ခရီး (၂)ဆင့္ သြားရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားၾကံဳတတ္သည္။
မတ္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိစၥစကားေျပာဆိုမႈ ေအာင္ျမင္မည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ဳိးဆက္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။
ယၾတာ - ကေရ၊ ကရာ အမည္ရွိေသာ အစားအေသာက္ဒါနျပဳပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
တိုင္းတစ္ပါးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရမည္။ ျခံ၊ ေျမ၊ ေနရာ၊ ထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရျခင္းရွိမည္။
မတ္ ၆၊ ၇၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အၾကံအစည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥ ေျပာဆုိမႈမ်ား အဆင္ေျပမည္။
မတ္ ၂၊ ၄၊ ၈၊ ၉၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ဖ်န္ေျဖေျပာဆိုျခင္း၊ ၾကားဝင္ျခင္းေရွာင္ပါ။
မတ္ ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားရွိမည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - ခေရပင္၏ ေတာင္ဘက္ကိုင္းေအာက္တြင္ ရပ္၍ အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာမူကာ ခ်ဳိခ်ဥ္စား၍ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
မူလတစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ လုပ္ကိုင္ဖူးျခင္းမရွိေသးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္မည္။ 
မတ္ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားအား ေက်ာ္လႊားၿပီး အဆင့္အဆင့္တိုးတက္မႈရမည္။
မတ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ အသြားအလာအေနအထုိင္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။ အက်ီစားသန္၍ ရန္မ်ားျခင္းမ်ားလည္း ရွိမည္။
မတ္ ၁၉၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အကူအညီရမည္။ ေငြဝင္ေကာင္းမည္။ ဥစၥာဓနတိုးပြားမည္။    
ယၾတာ - လက္ဖက္ရည္ေသာက္ေသာအခါသံုးသည့္ ေႂကြခရား ဒါနျပဳပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ရန္အေႏွာင့္အယွက္အလံုးစံုကို ေက်ာ္လႊားၿပီး တိုးတက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သစ္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။
မတ္ ၅၊ ၆ ရက္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေျပာဆိုအဆင္ေျပေသာ အေနအထားရွိသည္။
မတ္ ၂၊ ၄၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အမွားတစ္ခ်က္ၾကံဳသည္ႏွင့္ ျပႆနာႀကီးစြာၾကံဳမည္။ စိတ္လုိက္မာန္ပါ ေျပာဆိုတတ္ျခင္းအားေလ်ာ့ပါ။
မတ္ ၁၊ ၃၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ဘက္စံုေကာင္းသည္။ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကိစၥမ်ား ၿပီးေျမာက္မည္။
ယၾတာ - စံပယ္ပန္း ၃၅ ပြင့္ကို ေႂကြပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ မိမိယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဘုရားတြင္ ကပ္လွဴပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ဘုန္းကံျမင့္မားမည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ တုိးတက္ျခင္းမ်ား ရွိမည္။ တစ္ပါးသူ မနာလုိေလာက္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ၾကံဳမည္။
မတ္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ လုိရာဆႏၵမ်ား လုပ္ကိုင္၍ ၿပီးေျမာက္မည္။ စိတ္ကူး၊ စိတ္သန္းေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ေနသည္။
မတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ အရာရာသတိႏွင့္ ယွဥ္ၿပီးလုပ္ရမည္။ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာမည္။ ေငြကုန္မ်ားမည္။ ေခြးကိုက္၊ ေၾကာင္ကုတ္ခံရတတ္သည္။
မတ္ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ထူးျခားေသာကံေကာင္းျခင္းမ်ား ၾကံဳမည္။ ထီကံစမ္းရန္ ေကာင္းေသာကာလျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ႕မည္။
ယၾတာ - ထန္းလ်က္ ၁၁ ခဲကို ငွက္ေပ်ာဖက္ေပၚတြင္တင္၍ ေခြးေလေခြးလြင့္တို႔အား ေကၽြးပါ။