Primary tabs

ေမလအတြက္ ကံဇာတာ

ေမလအတြင္း ေန႔အလိုက္ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေမ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ရည္မွန္းထားသည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အလြန္စန္းပြင့္မည္။
ေမ ၂၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ေဝးကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ အဂၤါနံ (စက္၊ ေဆး၊ ဆန္၊ ဆီ)လုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးေပးမည္။
ေမ ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္။ တနဂၤေႏြေန႔ေမြးသူမ်ား မ႐ုိးမသားျပဳျခင္းေၾကာင့္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးရမည္။
ေမ ၄၊ ၆၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္အေရးတို႔ကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်၍ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိမည္။
ယၾတာ - နန္းႀကီးသုပ္ ကိုယ္တိုင္လည္းစားပါ။ လွဴဒါန္းျခင္းလည္း ျပဳပါ။ 

ေမ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ထင္ေပၚေအာင္ မေနသင့္။ သိုသိုဝွက္ဝွက္ေနေလ အက်ဳိးရွိေလ ျဖစ္မည္။ ပံုမွန္ေငြဝင္ျခင္းထက္သာေသာ ေငြဝင္ျခင္းမ်ဳိးရွိမည္။
ေမ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ နာမည္ေကာင္းရမည္။ ေကာင္းေသာေက်ာ္ၾကားမႈ ရွိမည္။
ေမ ၁၆၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေမာင္းႏွင္ေနက် မဟုတ္ေသာ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ အစရွိသည္တို႔ကို ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳရ။ အႏၲရာယ္ၾကံဳတတ္သည္။
ေမ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ စေနနံ၊ တနလၤာနံ အလုပ္စီးပြားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။
ယၾတာ - ဘုရားတြင္ ေငြထီးတစ္လက္လွဴပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေမ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ဤကာလအတြင္း ပစၥည္းေလွာင္ျခင္း၊ ေစ်းကစားျခင္း၊ ေစ်းကြက္အသစ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း လံုးဝမျပဳရ။
ေမ ၂၊ ၃၊ ၆၊ ၈၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ စေနနံ ထီး၊ ဖိနပ္၊ အထည္... အဝင္ေတာ္သည္။ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္မည္။
ေမ ၁၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊအဝင္မေတာ္၊ ေရႊလာေရာက္ လိမ္ညာေပါင္ႏွံသူမ်ားအား သတိႏွင့္ ျငင္းပါ။ အတုမ်ားလာေရာက္ ေပါင္ႏွံတတ္သည္။
ေမ ၄၊ ၅၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ပ်က္တစ္ခုလပ္ထံမွ ေကာင္းေသာ အေထာက္အကူရမည္။ လူမ်ဳိးမတူ ကြဲျပားေသာ သူထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရမည္။
ယၾတာ - ၾကာပန္းပြင့္ ဘုရားကပ္လွဴျခင္းျပဳပါ။ 

ေမ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေငြေၾကးကိစၥစကားေျပာဆိုမႈ ေအာင္ျမင္မည္။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥေအာင္ျမင္မည္။
ေမ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ေျမာက္အရပ္သြားရန္ ခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လည္သြားေရာက္ရမည္။
ေမ ၁၆၊ ၂၄၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတတ္သည္။ ညအိပ္၊ ညေန လက္ခံရန္မသင့္။
ေမ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ၾကာသပေတးနံ (ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ)ႏွင့္ စေသာသူမ်ား ကတိပ်က္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - အေရွ႕အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ၾကံရည္ေသာက္ျခင္း ျပဳပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေမ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေငြေၾကးအေပးအယူ ကိစၥမွန္သမွ် သတိရွိပါ။ လက္လြန္ဆံုး႐ႈံးတတ္သည္။ တစ္ပါးသူကိစၥၾကားဝင္၍ တာဝန္ယူျခင္း၊ အာမခံျခင္းေရွာင္ပါ။
ေမ ၃၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအားႏွင့္ ျပတ္သားစြာလုပ္ကိုင္၍ ဆႏၵျပည့္ ဝျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ရရွိမည္။
ေမ ၁၊ ၅၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေရအိုး၊ ပန္းအိုက်ကြဲက သတိရွိပါ။ အိမ္အႀကီးအကဲ က်န္းမာေရးအည့ံၾကံဳႏိုင္သည္။
ေမ ၂၊ ၄၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္တို႔အား ဆန္လွဴပါ။

ေမ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေနအိမ္သို႔ ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး လာေရာက္လည္ပတ္က လြန္စြာလာဘ္ေကာင္းသည္။
ေမ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အနီေရာင္၊ အနက္ေရာင္ ပစၥည္းမ်ားဝင္ေသာ္ အထူးေကာင္းလွသည္။ ထုိသုိ႔ဝင္ၿပီး ေကာင္းေသာအက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။
ေမ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္ကိစၥအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ တနလၤာနံ (ျခံ၊ ကား၊ ေက်ာက္)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကားမ်ားရျခင္း ၾကံဳမည္။
ေမ ၁၇၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယာဥ္၊ ေရႊ ဝင္ကိန္းရွိသည္။
ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ သံဃာေတာ္တို႔အား ေထာပတ္ထမင္းလွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေမ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးသြားစဥ္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။ ခရီးသြားစဥ္ေနအိမ္၌ သူခိုးသူဝွက္အႏၲရာယ္ၾကံဳႏိုင္သည္။
ေမ ၄၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ မင္းစိုးရာဇာ ဆရာသမားအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ ေကာင္းေသာ အေထာက္အကူရမည္။
ေမ ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။
ေမ ၁၊ ၂၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္ျဖတ္ေအာင္ျမင္မည္။ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ လာဘ္ဝင္ကိန္းၾကံဳမည္။
ယၾတာ - ေထာပတ္ထမင္း ေကၽြးေမြးဒါနျပဳပါ။

ေမ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေျပာေရး၊ ဆိုေရး ေအာင္ျမင္မည္။ ဘုန္းကံျမင့္မားေနမည္။ ေရွးဘုန္းေရွးကံျမင့္မားသူမ်ား ထီေပါက္ျခင္း၊ ေငြအစုလုိက္ဝင္ျခင္းရွိမည္။
ေမ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေရျခား၊ ေျမျခား၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။
ေမ ၁၆၊ ၂၂၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအေပးအယူ မွားယြင္းတတ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဖုအပိန္႔အနာမ်ား ေပါက္လာတတ္သည္။
ေမ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္အနီးအပါး၌ ကခုန္ျခင္း ပြဲလမ္းသဘင္ရွိက အထူးေကာင္းသည္။
ယၾတာ - ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတို႔အား ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ ခဲတံလွဴဒါန္းပါ။

ဗုဒၶဟူးမြန္းလဲြ ရာဟုေမြးသူမ်ားအတြက္
ေမ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥ စကားေျပာဆိုရမည္။ စကားေအာင္မည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံၿပီး တိုးတက္မႈသစ္မ်ား ေပၚထြန္းမည္။
ေမ ၄၊ ၆၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အလွဴတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ၿပီးအျပန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားထူးကဲစြာ လုပ္ကိုင္အက်ဳိးေပးမည္။
ေမ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အဂၤါနံပစၥည္း၊ စက္၊ စိန္၊ ေဆး အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပူသင့္တတ္သည္။ ေဆးထုိး၊ ေဆးေသာက္မွား ယြင္းတတ္သည္။
ေမ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အၿပိဳင္အတိုက္အခံ အလံုးစံုကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အခက္အခဲၾကားမွ တိုးတက္မႈမ်ား ရွာေဖြရမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ား အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ - ႀကိမ္ျခင္းေတာင္းအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ေမ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေနအိမ္တြင္ အပ်က္အစီးမ်ား ရွိေနမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္း ရမည္။
ေမ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လုပ္ကိုင္အက်ဳိးေပးမည္။ စေနေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔ ပစၥည္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။
ေမ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေငြထြက္မည္။ ေငြေၾကးအတြက္ စကားမ်ားရမည္။ အျမင့္မွ က်တတ္သည္။
ေမ ၂၀၊ ၂၆၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အတိုက္အခံ အလံုးစံုကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အခက္အခဲၾကားမွ တိုးတက္မႈမ်ား ရွာေဖြရမည္။ 
ယၾတာ - အေရွ႕အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ လက္ခုပ္သံုးခ်က္တီးပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေမ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ား တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ေျဖရွင္းရမည္။ ႀကီးကဲေသာသူမ်ား အထက္အရွာရွိမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္တတ္သည္။
ေမ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းတဲြဖက္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္မည္။
ေမ ၁၊ ၂၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္သမွ် ကိစၥအလံုးစံုတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားၾကံဳကာ တစ္ပိုင္းတစ္စ ဆံုး႐ႈံးရတတ္သည္။
ေမ ၄၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ပညာအတတ္ကို အေျခတည္၍ ေကာင္းေသာတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္မည္။
ယၾတာ - ေကာက္ညႇင္းေပါင္းႏွင့္ ဘယာေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။

ေမ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေသာ ကိစၥတို႔မွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္ရရွိမည္။
ေမ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၄၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အဂၤါေန႔ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အက်ဳိးေကာင္းရရွိမည္။ ၾကံဳေတြ႕ေနေသာ အခက္အခဲမ်ားကို စေနေန႔ေမြးသူမွ ကူညီေျဖရွင္းေပးလိမ့္မည္။
ေမ ၁၆၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေရျခား၊ ေျမျခား အရပ္တစ္ပါးမွ သူမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ လိမ္ညာခံရတတ္သည္။
ေမ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ စေနေန႔၊ အဂၤါေန႔ေမြးေသာသူမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္အၾကံအစည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိမည္။

ယၾတာ - အုန္းႏို႔ေခါက္ဆဲြ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေမ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အတိုက္အခံ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ အခက္အခဲမ်ားအား ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္မည္။
ေမ ၂၊ ၄၊ ၅၊ ၉၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္း တိုးပြားမည္။ အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။
ေမ ၁၊ ၃၊ ၇၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ယာဥ္၊ ကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုး႐ႈံးစရာမ်ားၾကံဳမည္။ ေရတြင္ အေပ်ာ္ခရီးမသြားရ။
ေမ ၆၊ ၁၁၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ မိမိထံပါးမွ ထြက္သြားေသာ သူမ်ားျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္။
ယၾတာ - မုန္႔လံုးေရေပၚ ၉ လံုး ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ေမ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ျခံ၊ ေျမ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားေျပာဆိုရမည္။ ေအာင္မည္၊ အိုးအိမ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ေမ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားလံုးကို လုိက္ေလ်ာညႇိဳႏိႈင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ေမ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ညအိပ္ခရီးသြားျခင္း မျပဳရ။ အႏၲရာယ္မ်ား ၾကံဳတတ္သည္။
ေမ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၆၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ယခင္ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရန္မျဖစ္၍ ရပ္တန္႔ထားေသာ အလုပ္ကိစၥ၊ အၾကံအစည္မ်ား စနစ္တက် ေရွ႕တုိး၍ အက်ဳိးေက်းဇူးေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။    
ယၾတာ - ဖိနပ္အေဟာင္းအစုတ္မ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေမ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားအား ဦးစားေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါ။ လုပ္သမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ သူတစ္ပါးကိစၥ၊ အဖဲြ႕အစည္ကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမျပဳရ။
ေမ ၄၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ လူမႈေရးကိစၥ၊ အမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ား ရွိမည္။ အတန္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ အလုပ္မ်ားရမည္။
ေမ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ စေနနံ ထီး၊ ဖိနပ္၊ ဦးထုပ္အစရွိသည္မ်ား အဝင္မေတာ္။ ဝယ္ယူျမႇဳပ္ႏွံ၍ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိမည္။
ေမ ၆၊ ၁၁၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ထားသည္တို႔မွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးမ်ား ရရွိမည္။
ယၾတာ - စေနေန႔နံနက္တြင္ နာနတ္ယိုဆြမ္းေလာင္းပါ။

ေမ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဖန္တီးရယူႏိုင္မည္။
ေမ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေငြဝင္ေကာင္းမည္။ အခက္အခဲမွန္သမွ် ယွဥ္ၿပိဳင္ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ့္အေပၚကူညီေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။
ေမ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ကိုယ္မေျပာဘဲ ေျပာသေယာင္၊ ကိုယ္မလုပ္ေသာကိစၥ လုပ္သေယာင္ အစြပ္စြဲခံရမည္။
ေမ ၂၀၊ ၂၁၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊ တန္ေဆာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလွဴခံမ်ား ေတြ႕မည္။ လွဴဒါန္းပါ။
ယၾတာ - စမူဆာ (၈)ခု ဒါနျပဳပါ။