Primary tabs

ဇူလိုင္လအတြက္ ကံဇာတာ

ဇူလိုင္လအတြင္း ေန႔အလိုက္ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္...
ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို
တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေနမည္။ လူႏွင့္ စိတ္မကပ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ၌ စိတ္အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္ ခက္ခဲေနသည္။ အလုပ္မွတစ္ပါး အျခားအရာမ်ားအား စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိ။
ဇူလိုင္ ၁၊ ၂၊ ၅၊ ၈၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အတတ္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကံေကာင္းသည္။ ဆရာသမား အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူရမည္။
ဇူလိုင္ ၄၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ လူလိမ္ လူေကာက္ခံရမည္။ မ႐ိုးသားေသာ လူေပြ၊ လူ႐ႈပ္မ်ား ဝန္းရံေနသည္။ စကားမတည္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။
ဇူလုိင္ ၃၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ ေရာက္ရွိလာေသာ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ ထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။
ယၾတာ - အိမ္ရွိ ႀကိမ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။
 
ဇူလိုင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းအလဲရွိမည္။ အလုပ္အေျပာင္းအေရႊ႕ ၾကံစည္ေနေသာ သူမ်ားအဖုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာ၏ အေနာက္ေတာင္အရပ္သို႔ ေျပာင္းရမည္။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္း ရရွိမည္။ မိတ္ေဆြသစ္တိုးမည္။ လူအမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ခိုးဝွက္ျခင္းခံရတတ္သည္။ လူစည္ကားရာ ကားဂိတ္၊ သေဘၤာဆိပ္၊ ဘူတာတို႔သြားလာစဥ္ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝးမွသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ဗုဒၶဟူးနံပစၥည္းမ်ား အသစ္ဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္သည္။
ယၾတာ - ထီးေဆာင္း၍ အေနာက္အရပ္ မ်က္ႏွာမူကာ ေျမပဲယိုစား၍ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။
တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
မနာလုိသူမ်ား၏ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္တတ္သည္။ အတူတကြ တြဲဖက္လုပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲတတ္သည္။
ဇူလိုင္ ၁၊ ၄၊ ၇၊ ၈၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အမ်ားကိစၥ၊ ပရဟိတကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေပး ရမည္။ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ရမည္။ မိတ္ေဆြသစ္တိုးမည္။
ဇူလိုင္ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္၊ ေနအိမ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေပ်ာ္ပိုက္မႈမရွိ။ စိတ္ ပ်ံ႕လြင့္ေနမည္။ ေငြျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မွားယြင္းတတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းတစ္ပါးမွ သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္စီးပြားဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ၾကံဳမည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ အလွဴအတန္းျပဳရမည္။
ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ႏွင္းဆီ အနီ ၁ ပြင့္၊ သစၥာပန္း ၁ ခက္၊ ဝါဆိုပန္း ၁ ခက္တြဲ၍ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။
 
ဇူလိုင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ အက်ဳိးေပးမည္။ ရပ္တန္႔ဆိုင္းငံ့ထားေသာ အလုပ္မ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရမည္။
ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ စေနနံလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။ ေရႊ၊ ယာဥ္ စသည့္ ဗုဒၶဟူးနံမ်ား ဝင္ကိန္းရွိသည္။
ဇူလုိင္ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ အျငင္းပြားရမည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူ ကိစၥ၊ စာရင္းဇယားလက္လႊဲလက္ေျပာင္းကိစၥတြင္ သက္ေသထား၍ ေပးပါ။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမရွိေသာ ေငြေၾကးတို႔အား ရရွိလိမ့္မည္။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ရမည္။
ယၾတာ - သြပ္ အေဟာင္း၊ ေသာ့ေခ်ာင္း အေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။
အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္  ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အေႏွာက္အယွက္ အတိုက္အခံမ်ား ၾကံဳမည္။ ႐ံုးေရာက္ ဂါတ္ေရာက္ ေျဖရွင္းရမည္။ ကိုယ္မေျပာေသာ စကားေျပာသေယာင္၊ ကိုယ္မလုပ္ေသာကိစၥ လုပ္သေယာင္ အထင္မွားခံရမည္။
ဇူလုိင္ ၂၊ ၃၊ ၆၊ ၇၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ လက္လြန္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္ရမည္။ အေႂကြးေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံႏိုင္မည္။ အႀကီးအကဲမိတ္ေဆြထံမွ အကူအညီရမည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ လူမႈေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားရွိမည္။ အိမ္တြင္း ပဋိပကၡ မ်ားရိွမည္။ စကားမတည္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။
ဇူလိုင္ ၈၊ ၁၀၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲအက်ဳိးေပးမည္။ ေငြေၾကးကိစၥစကားေျပာဆိုရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - အေနာက္ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ဘယာေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။
 
ဇူလိုင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အမႈ ျပႆနာမ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ႐ံုးေရာက္ ဂါတ္ေရာက္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း ရတတ္သည္။ ၾကားဝင္တာဝန္ယူျခင္း၊ အာမခံျခင္း မျပဳရ။
ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ ျမင္တိုးတက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ေဆြမ်ဳိး ေသြးသားမ်ား ေကာင္းက်ဳိးေပးမည္။
ဇူလုိင္ ၁၅၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ဦးေခါင္းႏွင့္ မ်က္ေစ့တြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ား ၾကံဳႏိုင္သည္။ ကိုယ္တုိင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္လည္းေကာင္း ဆီးေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။
ဇူလိုင္ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရး စန္းပြင့္မည္။ ထူးျခားရွားပါးသည့္ အုန္းပင္တစ္ပင္ရမည္။ စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိးလုိက္ပါ။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - အုန္းသီး ၆ စိပ္ကို ဆားျဖဴး၍ ဘုရားကပ္လွဴျခင္း ျပဳပါ။
ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အဘက္ဘက္မွ တိုးတက္မႈမ်ား ၾကံဳမည္။ ရည္မွန္းထားသည္မ်ား အျပည့္အဝေအာင္ျမင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား အက်ဳိးေပးမည္။
ဇူလုိင္ ၂၊ ၃၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ စီးပြားတတ္မည္။ ဥစၥာဓနတိုးပြားမည္။ အတိုက္အခံအားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ အလုိျပည့္မည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ား ၾကံဳႏိုင္သည္။ အေႏွာက္အယွက္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ပစၥည္းမ်ား အေလာတႀကီး မဝယ္ရ။
ဇူလုိင္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ား ကူညီမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ ကိစၥ၊ ခရီးကိစၥထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - အုန္းပင္တစ္ပင္ေအာက္တြင္ရပ္၍ ေျမာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ ငွက္ေပ်ာသီးစား၍ လုိရာ ဆႏၵျပဳပါ။
 
ဇူလိုင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ပဋိပကၡမ်ား အဆင့္ဆင့္ၾကံဳၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ေသာ အေျခအေန၊ တိုးတက္ေသာ အခြင့္အလမ္းကို ရရွိမည္။
ဇူလိုင္ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ဇူလိုင္ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အမႈပြားတတ္သည္။ ႐ံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ ေျဖရွင္းရမည္။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၂၅၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ အဆိုး၊ အညံ့၊ အတိုက္အခံမ်ား ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။
ယၾတာ - အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ ဒါနျပဳပါ။ ယပ္ေတာင္ေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။
ဗုဒၶဟူးမြန္းလဲြ ရာဟုေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အဖြဲ႕အစည္းကိစၥ၊ အမ်ားကိစၥမ်ားအား သတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ကိုယ္က မႏွစ္သက္လင့္ကစား ဆန္႔က်င္၍မရေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဇူလိုင္ ၂၊ ၃၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အညံ့အဆိုးမ်ား ကင္းလြတ္မည္။ စိတ္ကူးရွိသေလာက္ ေရွ႕တိုး လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္၊ လက္ငင္းလုပ္ကိုင္ပါ။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ အေႏွာက္အယွက္မ်ား ဝန္းရံေနမည္။ ေဆာင္ရြက္သမွ် ကိစၥအလံုးစံုခက္ခဲေနမည္။
ဇူလုိင္ ၆၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္၊ သံုးသပ္ လုပ္ကိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားရရွိမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ဖန္ခြက္အတြင္း ေရထည့္၍ ကန္စြန္းညြန္႔ (၅) ညြန္႔ ထည့္ကာ မိမိအနီးအနားအျမင့္တြင္ တင္ပါ။
 
ဇူလိုင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေငြေရးေၾကးေရး အလုပ္စီးပြားကိစၥမ်ား ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ စကားအေျပာအဆို အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။ အလုိအေလ်ာက္ ရန္ေပၚမည္။
ဇူလုိင္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အၾကံအစည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ရန္အတိုက္အခံ အားလံုးအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။
ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ရန္မ်ားမည္။ လူယံု၊ လူရင္း ဒုကၡေပးမည္။ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာစရာမ်ား ၾကံဳမည္။ သူမ်ား ျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာျဖစ္မည္။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမရွိသူ လုပ္ငန္းရမည္။ လုပ္ငန္းရွိသူမ်ား အထူး တိုးတက္မည္။
ယၾတာ - အိမ္အနီးအနားရွိ စာသင္သားကေလးတို႔အား စာအုပ္အလွဴဒါနျပဳပါ။
ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
လုပ္ငန္း အၾကံအစည္သစ္မ်ားလုပ္၍ အက်ဳိးရွိမည္။ ႀကိဳးစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကိစၥတို႔မွ သင့္႐ံုသာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။
ဇူလုိင္ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အၾကံအစည္သစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲၾကံဳ၍ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ နာမည္သိကၡာ ထိခုိက္ျခင္း၊ ဘဝနစ္နာျခင္းမ်ားျဖစ္မည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္တတ္သည္။
ဇူလိုင္ ၂၊ ၆၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အရင္းအႏွီးမရွိေလာက္ေအာင္ ေငြျပတ္ေနသည့္ၾကားမွ ထူးျခားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ကာ ဥစၥာဓနတိုးပြားမည္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္တို႔အား ယပ္ေတာင္လွဴပါ။ ပုလင္းကြဲမ်ားအား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။
 
ဇူလိုင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ယွဥ္ၿပိဳင္လာသူမ်ားအေပၚ အႏိုင္ရမည္။ တစ္ပိုင္းတစ္စ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဆင္ေျပျခင္း၊ ကံေကာင္းျခင္းရွိမည္။
ဇူလိုင္ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးတို႔မွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္း ရရွိမည္။ ပ်က္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား ျပန္ျပင္ပါ။
ဇူလုိင္ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ စေနနံပစၥည္းမ်ား အဝင္မေတာ္ လက္ေဆာင္ရကလည္း ခ်က္ခ်င္းမသံုးရ။ ေခတၱယာယီဖယ္ရွားၿပီးမွ သံုးပါ။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ လူမႈေရးကိစၥ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူရျခင္းမ်ား ၾကံဳမည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ယၾတာ - ဆီထမင္းအလွဴဒါနျပဳပါ။ ဆန္ၾကဲပက္၍ ၾကက္၊ ငွက္ အစာေကၽြးပါ။
ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
တိုင္းတစ္ပါးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးအျမတ္ ရရွိမည္။ ျခံ၊ ေျမ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥ စကားမ်ားရမည္။
ဇူလိုင္ ၃၊ ၇၊ ၈၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာေက်ာ္ၾကားျခင္း အက်ဳိးဆက္မ်ားရရွိမည္။ အလုပ္အဆင့္ ရာထူးတိုးတက္မည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ မနာလိုသူမ်ား၊ အတင္းအဖ်င္းေျပာ၍ ဒုကၡေပးေသာ သူမ်ားရွိေနမည္။ အိမ္တြင္းေရး ပဋိပကၡရွိမည္။
ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမ်ား ဦးေဆာင္ရမည္။ ခရီးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ မေရာက္ဖူးေသာေနရာ သြားရမည္။
ယၾတာ - ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ဆီးသီးစားကာ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။
 
ဇူလိုင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို စြက္ဖက္ပတ္သက္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳမည္။ ေရႊ၊ လက္ဝတ္ရတနာ မ်ား ဝင္ကိန္းရွိသည္။
ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာေက်ာ္ၾကားျခင္း အက်ဳိးဆက္မ်ားရရွိမည္။
ဇူလုိင္ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ စိတ္ကူးသစ္မ်ား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ပါ။
ဇူလုိင္ ၂၅၊ ၂၆၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ လူမႈေရးပဋိပကၡေျဖရွင္းရမည္။ အတိုက္အခံၾကားမွ ထုိးေဖာက္၍ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။
ယၾတာ - မိမိေနထိုင္ရာေနရာ၏ အေရွ႕အရပ္တြင္ရွိေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ နန္းႀကီးသုပ္လွဴပါ။
စေနေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
သူတစ္ပါးျပႆနာမ်ားၾကားဝင္ ပတ္သက္ရမည္။ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ ကိုယ့္ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါးကိစၥမ်ားအား လူမုန္းခံၿပီး ေျဖရွင္းေပးရမည္။
ဇူလုိင္ ၂၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ ထြန္းမည္။ ပိုင္ဆုိင္မႈအတြက္ စကားေျပာရမည္။
ဇူလုိင္ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ လိုအပ္မႈမရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အပိုဝယ္ယူမိက လာဘ္ပိတ္တတ္သည္။
ဇူလုိင္ ၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးစီးပြား အက်ဳိးအျမတ္ရရန္ အဓိကမထား၊ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ရာမွ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးရမည္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္မ်ားအား ထန္းလ်က္ဆြမ္းေလာင္းပါ။
 
ဇူလိုင္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အတိုက္အခံၾကားမွ တိုးတက္မည္။ အိုးပိုင္ အိမ္ပိုင္ ဝင္ကိန္းရွိမည္။ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားၾကံဳၿပီး ေနရာသစ္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္းၾကံဳမည္။
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ခက္ခဲေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ ယာဥ္၊ လူ၊ ေျခ (၄)ေခ်ာင္း သတၱဝါမ်ား ဝင္မည္။
ဇူလုိင္ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေျမ၊ မင္း၊ အေမြကိစၥ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကားမ်ားရမည္။ ပညာ၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ရွိမည္။
ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကံေကာင္းသည္။ ေရွးဘုန္းကံျမင့္သူမ်ား အိမ္ဝင္မည္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္မ်ား စတုမဓူလွဴပါ။