Primary tabs

ၾသဂုတ္လအတြက္ ကံဇာတာ

ၾသဂုတ္လအတြင္း ေန႔အလိုက္ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို
 
တနဂၤေႏြေန႔ေမြးေသာသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း 
အိုးအိမ္ကိစၥအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ ကာလအတန္ၾကာ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြေၾကးကို ရက္ပိုင္းအတြင္းသံုးစဲြရကိန္းရွိသည္။
ၾသဂုတ္ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္မည္။ ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥေျပာေရးဆုိေရး ေအာင္ျမင္မည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြဝင္မည္။
ၾသဂုတ္ ၆၊ ၇၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ လူလိမ္လူေကာက္ဒုကၡေပးတတ္သည္။ အမည္အတြင္း (အ၊ ဥ၊ ဆ၊ စ၊ ည)ပါေသာ သူမ်ား ဒုကၡေပးတတ္သည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၄၊ ၁၁၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ပညာအတတ္လုိလားသူမ်ားအဖုိ႔ အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဖန္တီးႏိုင္သည္။ အလုပ္ေဟာင္း၍ အလုပ္သစ္စတင္ႏိုင္သည္။
ယၾတာ - ငွက္ေမႊးမ်ား ကၽြတ္က်ေနသည္ကိုျမင္က ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းေဆာင္ယူပါ။
 
ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အလွဴအတန္း၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ ခရီးစဥ္မ်ား မေမွ်ာ္လင့္ဘဲသြားရမည္။ ခရီးသြားရန္ စီစဥ္က လုိရာခရီးေရာက္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ား တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအလွဴမ်ား ဦးေဆာင္ရမည္။ မိတ္ေဆြ အကူအညီရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၉ ရက္ မ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားတစ္မ်ဳိးၿပီး တစ္မ်ဳိးျဖစ္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရး႐ႈပ္ေထြးမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ အဆင့္ျမင့္ တက္လမ္းမ်ားေပၚထြန္းမည္။ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္မည္။
ယၾတာ - ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ အိုး သို႔မဟုတ္ ဒယ္အိုးတစ္လံုး ဝယ္လွဴဒါန္းပါ။
တနလၤာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္း တုိးပြားမည္။ အမ်ဳိးသမီးအႀကီးအကဲ အေထာက္အကူရမည္။ ပညာအတတ္ေကာင္းစြာ သင္ၾကားရမည္။
ၾသဂုတ္ ၂၊ ၄၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ယခင္ထြက္ထားေသာ ေရႊ၊ ယာဥ္မ်ား ျပန္လည္ဝင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား အက်ဳိးေပးမည္။
ၾသဂုတ္ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥအတြက္ အျငင္းပြားရမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥအတြက္ ႐ံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ျဖစ္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၃၊ ၆၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္မရွိသူ အလုပ္ရမည္။ အလုပ္ရွိသူ ထပ္ဆင့္လုပ္ငန္းတိုးတက္မည္။
ယၾတာ - ေကာက္ညႇင္းေပါင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။
 
ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ကိုယ္လုပ္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ထြန္းထြန္း ေပါက္ေပါက္ႏွင့္ လူသိထင္ရွားျဖစ္မည္။ ေျပာဆိုသမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ ဆက္ စပ္လုပ္ကိုင္ရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိး ကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထူးျခားေသာ ကံေကာင္းျခင္းရွိသည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥအတြက္ အျငင္းပြားရမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ေပါင္ႏွံက လက္မခံရ။
ၾသဂုတ္ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ကိစၥေရးရာ အျဖာျဖာမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ေခါက္ဆဲြေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။
အဂၤါေန႔ေမြးေသာသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စိတ္ကူးထားေသာ အလုပ္အၾကံအစည္သစ္ တို႔ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္။ ခရီးကိစၥ အၾကံအစည္မွန္သမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ သားသမီးလုိလားသူမ်ား လုိရာျပည့္စံုမည္။
ၾသဂုတ္ ၃၊ ၇၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အိုးသစ္၊ အိမ္သစ္ဝင္မည္။ ေနရာထုိင္ခင္း ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ရန္ အခါသင့္သည္။
ၾသဂုတ္ ၂၊ ၅၊ ၉၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ မသြားသင့္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရျခင္း၊ မလုပ္သင့္ေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ျခင္းမ်ား ၾကံဳမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၄၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အရာရာၾကန္႔ၾကာၿပီးမွ အဆင္ေျပမည္။ ခရီးသြားလာစဥ္ အႏၲရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။
ယၾတာ - မုန္႔လံုးေရေပၚ (၃၇)လံုး ဘုရားဆြမ္းေတာ္ တင္ပါ။
 
ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ၾကံဳၿပီးမွ အလုိရွိ ရာျပည့္စံုမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္။
ၾသဂုတ္ ၂၀၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအၾကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ဦးေခါင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ခါးတြင္ လည္းေကာင္း၊ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္႐ႈပ္စရာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ရေသာ ျပႆနာမ်ား ေအးခ်မ္းသြားမည္။
ယၾတာ - အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ မ်က္ႏွာမူ၍ အုန္းသီးေပါင္မုန္႔ စားသံုးပါ။
ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးေသာသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္း အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရရွိမည္။ အိုးအိမ္ ေနရာထုိင္ခင္းျပျပင္ျခင္း၊ အခန္းျပဳျပင္ျခင္းမ်ား၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား မရည္ရြယ္ဘဲလုပ္ရမည္။
ၾသဂုတ္ ၆၊ ၇၊ ၉၊ ၁၄ ရက္မ်ားအတြင္း အဂၤါ နံ လုပ္ငန္းတို႔တြင္ ေငြျမႇဳပ္ႏွံ၍ အက်ဳိးရွိမည္။ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ၾသဂုတ္ ၈၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မည္။ ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥ မွန္သမွ် အာ႐ံုစူးစိုက္၍မရ။ အထီးက်န္သဖြယ္ ခံစားရမည္။
ၾသဂုတ္ ၄၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ႐ုတ္တရက္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ားအဆင္ေျပမည္။ တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ေနသည္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ဘုရားဆင္းတုေတာ္အား ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴပါ။
 
ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
မည္သည့္ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေစ ကိုယ္တုိင္ ကိုယ္က် ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီးမွ အလုိရွိရာ ေအာင္ျမင္မည္။ တစ္ပါးသူထံမွ မည္သုိ႔ေသာ အကူအညီကို ရလိမ့္မည္မဟုတ္။
ၾသဂုတ္ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ အဂၤါနံလုပ္ငန္းတို႔တြင္ ေငြျမႇဳပ္ႏွံ၍ အက်ဳိးရွိမည္။ စေနနံ (ထီး၊ ဖိနပ္၊ အထည္၊ ရတနာ)ပစၥည္းတို႔မွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားမည္။ ခါးပိုက္ႏိႈက္ခံရမည္။ ခရီးသြားရန္ ၾကံစည္ထားသည္မ်ား ၾကန္႔ၾကာမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ မထင္မွတ္ဘဲေငြဝင္မည္။ ပညာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အညံ့မ်ားကင္းေဝးမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား စန္းပြင့္မည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္၏ ေတာင္အရပ္တြင္ရွိေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ငွက္ေပ်ာသီးသြားလွဴပါ။
ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ)ေမြးသူမ်ား
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေငြေၾကးကိစၥ၊ စီးပြားေရးရာကိစၥမ်ားအ တြက္ ကံပြင့္ေသာ အက်ဳိးရွိေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မူလကံဇာတာေကာင္းေသာသူမ်ားသည္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ရျခင္း၊ အက်ဳိးေပးျခင္းရွိမည္။
ၾသဂုတ္ ၆၊ ၇၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အလုိျပည့္ စံုျခင္း၊ စီးပြားကံတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ အခက္အခဲအား လံုးကို ေက်ာ္လႊားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရွိမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၅၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးသြားျခင္း ေရွာင္ရမည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ အႏၲရာယ္ၾကံဳတတ္သည္။
ၾသဂုတ္ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း၊ ရန္အတိုက္ အခံမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြအႀကီး အကဲမ်ားထံမွ အကူအညီရျခင္းရွိမည္။
ယၾတာ - ေရွာက္သီးသုပ္ အလွဴဒါနျပဳပါ။ ကိုယ္တိုင္လည္း စားသံုးပါ။
 
ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ကာလအတန္ၾကာ အေျဖရွာမရျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကို ၿပီးေျမာက္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မိမိႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။
ၾသဂုတ္ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ အၾကံ အစည္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားတြင္ အႏိုင္ရမည္။ တစ္ပါးသူႏွင့္ယွဥ္ကာ မိမိဘက္မွ အႏိုင္ရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ စကားမတည္ေသာသူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေတာင္အရပ္မွ လူမ်ဳိးကြဲ တ႐ုတ္ကျပားစပ္ေသာ သူမ်ားထံမွ ထူးျခားေသာ အေထာက္အကူရမည္။
ယၾတာ - လက္ႏွီးအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။
ၾကာသပေတးေန႔ေမြးေသာသူမ်ား
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
တစ္ပါးသူ ကတိဖ်က္၍ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ အေၾကာင္းအရာကိစၥ ႀကီးငယ္မေရြး သူတစ္ပါးအား လႊဲအပ္လုပ္ကိုင္ရန္ မသင့္ပါ။
ၾသဂုတ္ ၅၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ကာလအတန္ၾကာ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အရပ္ေဝး ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၇၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္ မ်ားတြင္ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ေရႊထြက္ကိန္းရွိသည္။ တစ္ပါးသူမွ လာေရာက္ပစၥည္းေပါင္ႏွံက လက္မခံရ။
ၾသဂုတ္ ၄၊ ၉၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ျခံေျမအိုး အိမ္ထိုင္ခင္းကိစၥမ်ား အျငင္းပြားမႈရွိက မိမိဘက္မွ အႏုိင္ရမည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - ေႂကြပန္းကန္ျပားအတြင္း စံပယ္ပန္းပြင့္ (၁၀၈)ပြင့္ကိုတင္၍ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။
 
ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေႂကြးေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံရရွိမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ခ်စ္သူရရွိမည္။ စန္းပြင့္မည္။ အေနာက္အရပ္မွ သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ၾသဇာအရွိန္ အဝါႀကီးမားမည္။ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအေပးအယူႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ရွိေနမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၁၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခရီးသြားရမည္။ အိမ္အနီးအပါး နာေရးကိစၥမ်ား ၾကံဳတတ္သည္။
ယၾတာ - ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားအား အစာေကၽြးျခင္း ျပဳပါ။
ေသာၾကာေန႔ေမြးေသာသူမ်ားအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားမွ အလုိျပည့္စုံျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အဆင္သင့္ရရွိမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈရရွိ မည္။
ၾသဂုတ္ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိစၥအေပးအယူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ အရပ္ေဝးေရာက္ေနသူမ်ားထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၆၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္ မ်ားတြင္ ၾကာသပေတးေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ရမည္။
ၾသဂုတ္ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေနကို အသံုးခ်၍ အလုပ္အၾကံအစည္မ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကး ဥစၥာတိုးပြားမည္။
ယၾတာ - ဘုရားေစတီတို႔တြင္ သန္႔ရွင္းေရး အလွဴ ဒါနျပဳပါ။
 
ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ထူးထူးျခားျခား ေငြဝင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ စိတ္ကူးသစ္မ်ား လက္ေတြအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ကာလအတန္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိး အျမတ္ရရွိမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္ရွိ မိမိထက္ အသက္ႀကီးသူမ်ား ခ်စ္ခင္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ေသာကေရာက္ရတတ္သည္။ ေလထိုးေလေအာင့္ ျဖစ္မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေကာင္းေသာ အလွဴဒါနျပဳရမည္။ အိမ္သုိ႔ လူဝင္ကိန္းၾကံဳမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား စန္းပြင့္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ သကၤန္းတစ္ထည္ ကပ္လွဴပါ။
စေနေန႔ေမြးေသာသူမ်ား
ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အလုပ္အၾကံအစည္မွန္သမွ် သတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ လက္လြန္ထားေသာ ေငြ၊ ပစၥည္းမ်ား ျပန္ရမည္။
ၾသဂုတ္ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ေငြ အစုလုိက္ဝင္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းျခင္း။ ထီေပါက္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊထြက္မည္။ မေကာင္းေသာ ဧည့္ဆိုးမ်ား ဝင္တတ္သည္။ အိုးအိမ္ကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရ မည္။
ၾသဂုတ္ ၉၊ ၁၀၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ခရီးကိစၥ စီစဥ္မႈမ်ား အဆင္ေျပမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးေပးမႈရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးကံေကာင္းျခင္းရွိမည္။ 
ယၾတာ - အိမ္ရွိ ေသာ့ေခ်ာင္း၊ ေသာ့ခေလာက္ေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပါ။
 
ၾသဂုတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ျပႆနာမ်ား၊ အတုိက္အခံမ်ား၊ စိတ္ အေႏွာက္အယွက္မ်ား၊ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ အိုးအိမ္ကိစၥအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရ မည္။
ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္ မ်ားတြင္ မိမိရည္မွန္းထားျခင္းမရွိေသာ ရာထူးေနရာႏွင့္ ဘဝအဆင့္ကို ရရွိမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အဂၤါေန႔ေမြးေသာသူမ်ား ႐ႈပ္ေထြး ထားသည့္ ျပႆနာမ်ားအားလံုး မိမိအေပၚပံုခ်ျခင္း ခံရမည္။
ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ တစ္ပါး သူမွ ေငြလာေရာက္အပ္ႏွံျခင္း၊ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းအား လက္မခံရ။ အမွန္တကယ္ မိမိထံတြင္ ဝင္မည့္ေငြမ်ား လႊဲဖယ္သြားႏိုင္သည္။
ယၾတာ - မိတ္ေဆြမ်ားအား ဒူးရင္းသီးဒါနျပဳပါ။