Primary tabs

ႏိုဝင္ဘာလအတြက္ ကံဇာတာ

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေန႔အလိုက္ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို


တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ႏုိဝင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ကာလရွည္ၾကာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်လုပ္ကိုင္တက္လမ္းရရွိမည္။ လုပ္ငန္းမရွိသူ လုပ္ငန္းရ၍ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား အလုပ္အဆင့္တိုးတက္မည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၊ ၄၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ မိသားစုပညာေရးရာကိစၥမ်ား၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ လုပ္ေဆာင္သည့္ကိစၥမွန္သမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ တိုင္းတစ္ပါးမွ လက္ေဆာင္ရမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၉၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ႐ံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ ျဖစ္တတ္သည္။ အာမခံျခင္း၊ သက္ေသလုိက္ရျခင္းမ်ား ၾကံဳတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ပ်က္မည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၊ ၃၊ ၁၀၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ထူးထူးျခားျခား ကံေကာင္းမည္။ အၾကံေအာင္မည္။ အလုိျပည့္မည္။   လက္လြန္ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံသင့္သည့္။ ၾကာသပေတးနံပစၥည္းမွ အက်ဳိးေကာင္းရမည္။
ယၾတာ -  အိမ္ရွိ အိုးကြဲ၊ အုတ္က်ဳိးမ်ားအား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြကို အေၾကာင္းျပဳ၍ နာမည္သိကၡာထိခုိက္တတ္သည္။ အမည္အတြင္း (က၊ ခ၊ ပ၊ ဖ၊ မ) ပါေသာသူမ်ား၏ ဆက္ဆံမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပႆနာမ်ား ရန္အတိုက္ခံမ်ားၾကံဳမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းဝင္ကိန္းရွိသည္။ အဝင္ေတာ္သည္။ မိသားစုတြင္ အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားေျပာရမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အေႏွာက္အယွက္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ၾကံဳမည္။ အရာရာသတိႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၍ အညံ့ၾကံဳမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ကိစၥမ်ားကို စေနေန႔ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကုိင္၍ အက်ဳိးအျမတ္ရမည္။
ယၾတာ - ေခြးေလ၊ ေခြးလြင့္မ်ားအား ေမာင္းမထုတ္ဘဲ အစာေကၽြးျခင္းျပဳပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ႏုိဝင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အပင္ပန္းခံ၍ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္အေပၚ အျခားသူမွပင္ ဝင္ေရာက္နာမည္ယူသြားတတ္သည္။ လာဘ္ပိတ္မည္။ ပံုမွန္ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းပင္ ပိတ္ဆို႔ေႏွာင့္ေႏွးမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၃၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အိုး၊ အိမ္ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ပိုင္ဆုိင္မႈအတြက္ စကားေျပာရမည္။ စကားေအာင္မည္။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မွ သူမ်ားအဖုိ႔ လြန္စြာ အဆင့္ျမင့္သူမွ ကိုယ့္အေပၚဦးစားေပးျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ကိုယ့္ထက္အဆင့္တစ္ဆင့္ျမင့္သူမွ မနာလုိျဖစ္မည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၊ ၂၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား အက်ဳိးေပးမည္။ ခရီးကိစၥမ်ားသြားေရာက္ အဆင္ေျပမည္။
ယၾတာ - အိမ္အဝင္ဝတြင္ အုန္းရည္ပက္ဖ်န္းလုိက္ပါ။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ျမင့္မားေသာ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ရလိမ့္မည္။ ၾသဇာအရွိန္အဝါႀကီးမားေသာသူႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ရမည္။ ေငြစုေဆာင္းရန္ ခဲယဥ္းမည္။ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ အျငင္းပြားျခင္းရွိမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးတက္မည္။ ဝင္ေငြ ဥစၥာ ဓနတိုးပြားမည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္သုိ႔ အသက္ႀကီးသူမ်ား လာေရာက္ေဆးကုသမႈခံယူစဥ္ အႏၲရာယ္ၾကံဳတတ္။ အိမ္အနီးအပါး မီးလန္႔တတ္သည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္သစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္းထက္ ရွိရင္းစြဲ အလုပ္အေ ပၚ ၿပီးျပတ္အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
ယၾတာ - ေနအိမ္ရွိ ေကာ္ဖီခြက္ အေဟာင္း၊ အပဲ့မ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ႏုိဝင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အလုိအေလ်ာက္ ေျပလည္အဆင္ေျပမႈမ်ား အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာမည္။ အေပ်ာ္အပါးဘက္ စိတ္ညြတ္မည္။ အၾကံေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းေနမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊဝင္မည္။ လက္ဝတ္ရတနာ ဝင္မည္။ အဖုိးထုိက္တန္ေသာ လက္ေဆာင္ရရွိမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ လက္က်န္ေငြ ျပန္ရမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၊ ၄၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အေကာင္းလြန္၍ အဆိုးအေနအထားမ်ဳိး က်ေရာက္တတ္သည္။ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းမႈလြန္ကဲကာ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ အခ်စ္ေရးၾကံဳမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၃ရက္တြင္ စိတ္ခ်မ္းသာမည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိးျဖစ္မည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - ကေလးကစားသည့္ အိုးစည္တစ္လံုးအားဝယ္၍ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား လက္ေဆာင္ေပးပါ။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
တဇြတ္ထိုးမွားယြင္း လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေသာ သူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳတတ္သည္။ ေတြေဝျခင္း၊ ျပတ္သားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၆၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ တနလၤာနံ (ျခံ၊ ေငြ၊ ကား၊ ေက်ာက္)အစရွိသည္မ်ား ဝင္မည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ားရရွိမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ စန္းပြင့္မႈလြန္ကဲ၍ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ၾကံဳႏိုင္သည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ အိမ္ေထာင္က်၍ စိတ္ေသာကေရာက္မည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၇၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊဝင္မည္။ ေငြဝင္လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ေပၚထြန္းမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ - ဆားဗူး၊ ဆားအိုး အေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ႏုိဝင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရျခင္း၊ ေစ်းကြက္သစ္၊ ကုန္သြယ္မႈသစ္၊ မိတ္ဖက္သစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရမည္။ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား အပ်က္အစီးမ်ားျခင္း၊ ေစ်းက်ျခင္း မ်ားရွိမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အၾကံအစည္ေအာင္မည္။ အလုိျပည့္စံုမည္။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြ အတုအေယာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားရတတ္သည္။
ႏိုင္ဝင္ဘာ ၂၊ ၃ရက္မ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ ရန္အားလံုးအားေက်ာ္လႊားၿပီး တိုးတက္မႈရမည္။
ယၾတာ - ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဆီးသီး ၉ လံုးေကၽြးပါ။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မည္။ အလြယ္တကူ ျဖစ္သည္ဟူ၍ မရွိ။ တစ္ခုထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ အၿပိဳင္အတိုက္အခံၾကားမွ တိုးတက္မႈရွာေဖြရမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္သမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ ေတာင္အရပ္သို႔ ခရီးသြားရန္ ၾကံဳမည္။ သြားကထူးျခားေသာ အက်ဳိးရရွိမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္လြယ္မည္။ အၿပိဳင္အတိုက္အခံမ်ားအားေက်ာ္လႊားၿပီး ရရွိထားေသာ အခြင့္အေရးကို တစ္ပါးသူမွ အညြန္႔ခူးမည္။ ေငြကုန္မ်ားမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္ရွိ ဝါးလံုး၊ ဝါးျခမ္းေဟာင္းမ်ား၊ ဝါးတူ၊ ဝါးႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးမြန္းလဲြ ရာဟုေမြးသူမ်ားအတြက္
ႏုိဝင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ကာလရွည္ၾကာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ထားသည္မ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ ဘဝအေနအထားအေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ႕မည္။ ဆရာေကာင္းေတြ႕မည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အထင္အရွားၾကံဳမည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္းအက်ဳိးေပးမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၆၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ျပႆနာ အေႏွာက္အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ အလုိအေလ်ာက္ စိတ္တိုေဒါသထြက္ရမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၊ ၃၊ ၇၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ သူတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းတို႔မွ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ေပၚေပါက္မည္။
ယၾတာ - လွ်ပ္စစ္မီးအလင္းဒါနျပဳပါ။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ဘုန္းကံရွိန္ဝါႀကီးမားမည္။ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ ျမင့္မားမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္ကူးသစ္၊ အၾကံသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ တစ္ပါးသူ အေႏွာက္အယွက္မ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိစၥ၊ စာရြက္စာတမ္း အလႊဲအေျပာင္းကိစၥ မ်ားတြင္ သတိရွိပါ။ ေရာင္းမွားဝယ္မွား ျဖစ္္တတ္သည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ႀကီးကဲသူ၊ ဆရာသမားမ်ားထံမွ အေထာက္အကူရမည္။
ယၾတာ - သၾကားဖုန္းဖက္ထုပ္ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ႏုိဝင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စာရင္းဇယားကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥ႐ႈပ္ေထြးတတ္သည္။ စီးပြားလုပ္ငန္းေရးရာမ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာေငြမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းရမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၄၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ပံုမွန္ထက္ေငြဝင္ျခင္းမ်ား ရွိမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၉၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းအတြက္ စကားမ်ားရျခင္းမ်ားရွိမည္။ ေတြေဝဒိြဟျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္ေကာင္းမ်ား လက္လႊတ္ရမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ငန္း (၂)မ်ဳိး လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ မခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါေကာင္းျဖစ္သည္။
ယၾတာ - ယပ္ျဖဴတစ္ေခ်ာင္းလွဴဒါန္းပါ။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
မိမိအေပၚ အေႏွာက္အယွက္ေပးေသာသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ စုတ္၊ လာဘ္ ဝင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းမည္။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မည္။ ခရီးသြား၍ အက်ဳိး ရွိမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အဖ်က္အဆီး အေႏွာက္အယွက္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ မနာလုိ အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေသးေသာ ကိစၥတို႔ကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ - မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ ဘူးသီးေၾကာ္ တြဲဖက္စားသံုးပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ႏုိဝင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။ ေ ငြေၾကးစီးပြား ကံေကာင္းမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၊ ၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ျပတ္ေတာက္ေနေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မိမည္။ ပညာသင္တန္းကံေကာင္းသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၄၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ သြားနာ၊ သြားကိုက္ျဖစ္တတ္သည္။ ခါးတြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္တတ္သည္။ စက္ပၥည္းမ်ား မဝယ္သင့္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၊ ၅၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ဆက္ဆံရေသာ ဝန္းက်င္အတြင္း ၾသဇာအရွိန္အဝါႀကီးမားမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ - သက္ႀကီးရြယ္အိုတို႔အား ဖိနပ္လွဴပါ။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥမ်ား သတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ပါ။ အခါတိုင္း မိမိအားရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံေသာသူမ်ားကို မိတ္ေဆြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဆက္ဆံရျခင္းမ်ားၾကံဳမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ လူမ်ဳးိကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။ ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥစကားေျပာရမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ လူလိမ္လူေကာက္ေတြ႕တတ္သည္။ လူယံုဒုကၡေပးမည္။ စကားမတည္သူ၊ ကတိဖ်က္ေသာသူႏွင့္ေတြ႕မည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေပ်ာက္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား မရွာဘဲျပန္ေတြ႕မည္။ ေရာင္းမွားဝယ္မွားကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္တို႔အား ထိုးမုန္႔လွဴပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ႏုိဝင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈရမည္။ လူမ်ဳိးကြဲအက်ဳိးေပးမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၈၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အရြယ္ႏွင့္မမွ် လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရမည္။ ေျပာေရးဆိုေရးေအာင္ျမင္မည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၄၊ ၁၀၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေျမာက္အရပ္သုိ႔ ခရီးသြားလာျခင္း မျပဳရ။ ေငြကုန္၊ စိတ္ပန္း၊ လူပန္းျဖစ္ၿပီး လုိသလိုပံုစံမထြက္။ နာမည္သိကၡာက်ဆင္းတတ္သည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၆၊ ၇၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ မနာလိုအေႏွာက္အယွက္ေပးသူမ်ား ၾကံဳမည္။ သူတစ္ပါးတားဆီးေနသည့္ၾကားမွ ဇြတ္တရြတ္လုပ္၍ တိုးတက္ျခင္း ရွိမည္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္မ်ားအား ယပ္လွဴပါ။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၀ ရက္အတြင္း
ရန္အတိုက္အခံၾကားမွ တိုးတက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွာေဖြရမည္။ လြယ္လင့္တကူရသည္ ျဖစ္သည္ဟူ၍မရွိ။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၆၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ခရီးသြား၍ အက်ဳိးရွိမည္။ ၾကာသပေတးနံ၊ စေနနံလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္အက်ဳိးေပးမည္။ ေဝးကြာသူတို႔ႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အခ်စ္ေရးကံေခတတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပႆနာတစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ၾကံဳမည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၇၊ ၂၄၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အလွဴဒါနျပဳရမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ တက္လမ္းမ်ားရရွိမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားတြင္ အႏိုင္ရမည္။
ယၾတာ - စံပယ္ပန္း (၁၇)ကံုး ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။