Primary tabs

ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ကံဇာတာ

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေန႔အလိုက္ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို


တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဒီဇင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေဆးထိုးေဆးေသာက္ မွားယြင္းတတ္သည္။ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ လူမႈေရးအတိုက္အခံမ်ား ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမည္။ စကားကတိဖ်က္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၆၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ကိုယ့္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ပါးသူအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၃၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ရည္စူးထားေသာ ကိစၥမ်ား ရက္ေရႊ႕ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ ရေသာ အခြင့္အေရးမ်ား မျမဲျခင္း၊ ဝင္ေသာေငြမ်ား ျပန္ထြက္ျခင္းၾကံဳမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၅၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေတာင္အရပ္မွ အသားျဖဴ၊ အသားဝါ ကျပားစပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး အလုပ္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပလာမည္။ ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာ  ပညာေရးကိစၥမ်ား ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ -  အုန္းႏို႔ေခါက္ဆဲြခ်က္၍ ဘုရားကပ္လွဴျခင္း၊ သံဃာေတာ္ ဆြမ္းေလာင္းျခင္းျပဳပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ကိုယ္က မည္မွ်ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနေစ လုိက္လံရန္ျပဳ မနာလုိ တိုက္ခုိက္ျခင္းၾကံဳမည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုႏွင့္ ေငြထြက္ကိန္းရွိသည္။ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မႈအတြက္ အျငင္းပြားရမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္ျပင္ျခင္း၊ အိမ္ေဆာက္ျခင္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္၍ ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္ရွာျခင္း၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္းအတြက္ အထူးေကာင္းသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ မေတာ္တဆ ထိရွမႈမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ သူတစ္ပါးအမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ံုးဂါတ္ေရာက္ကာ ေျဖရွင္းရမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္အနီးအပါးတြင္ အိမ္အသစ္ေဆာက္ျခင္းျပဳက ေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္သည္။ ထူးျခားသည့္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မည္။
ယၾတာ - စေနနံႏွင့္စေသာ ဘုရားတြင္ တနဂၤေႏြေထာင့္၌ သာသနာ့အလံတစ္လက္လွဴဒါန္းပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဒီဇင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
မိမိအမည္ကို အသံုးခ်၍ ကိုယ္က်ဳိးရွာေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္းက်ဆင္းေအာင္ လုိက္လံေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားရွိမည္။ ေသာၾကာေန႔ေမြးေသာသူမ်ား၏ ကတိစကားကိုယံုစားမိ၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။
ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ျခံေျမေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္သစ္မ်ား စတင္ႏိုင္မည္။ ေရႊ၊ ယာဥ္အစရွိသည့္ ဗုဒၶဟူးနံပစၥည္းမ်ားမွ အက်ဳိးေ ကာင္းရမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ လူယံု၊ လူရင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေသာၾကာေန႔ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္တတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ႐ႈပ္ေထြးတတ္သည္။ နာမည္ထိခိုက္တတ္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊဝင္ကိန္းရွိသည္။ ေျပာသမွ်၊ ဆိုသမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ ပဋိပကၡမွန္သမွ် ေျပလည္မည္။ အမႈအခင္းေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - ငွက္ေပ်ာဖက္ကို ကန္ေတာ့ပံုထိုး၍ ခေရပြင့္ (၃၂)ပြင့္ထည့္၍ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အလုပ္သစ္၊ အခြင့္အေရးသစ္မ်ား ေပၚေပါက္မည္။ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားမွေကာင္း ေသာအက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမည္။ ပံုမွန္လုပ္ေနေသာ အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္ပင္ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးဆက္ရမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားရရွိမည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္အေရးသစ္မ်ားအားလက္ခံပါ။
ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူက သတိႏွင့္စစ္ေဆးဝယ္ယူပါ။ အပ်က္အစီးမ်ားပါလာတတ္သည္။ ေသာၾကာေန႔ေမြးသူႏွင့္ပတ္သက္၍ နာမည္သိကၡာ ထိခိုက္တတ္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၄၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းရမည္။ လမ္းသစ္ထြင္၍ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးဆက္ရမည္။
ယၾတာ - ခေရပင္ေအာက္တြင္ ၾကံရည္ေသာက္၍ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဒီဇင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
လုပ္ငန္းသစ္၊ စီးပြားသစ္မ်ား၊ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အခက္အခဲအားလံုးကိုေက်ာ္လႊား၍ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ ေျပာသမွ်စကားေအာင္ျမင္၍ လုပ္သမွ် ထြန္းေပါက္မည္။
ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအႀကီးအကဲ အေထာက္အကူရမည္။ ပညာေရးကိစၥေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖုိ႔ကား ဆရာေကာင္း၊ သမားေကာင္းေတြ႕ျခင္း ၾကံဳမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ မနာလုိအၿပိဳင္အတိုက္အခံမ်ား ရွိေနမည္။ ေသာၾကာ ေန႔ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ဆံုး႐ႈံးစရာမ်ား ျဖစ္လာမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ ရက္မ်ားတြင္ အခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ေအာင္ျမင္မႈ သစ္မ်ားရရွမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။ မိသားစုတြင္ ျပည္ပခရီးကိစၥၾကံဳမည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္ရွိ ဝါးလံုး၊ ဝါးျခမ္းေဟာင္း၊ ယပ္ေတာင္ေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ထားသည္တုိ႔မွ အက်ဳိးေကာင္းမ်ားရရွိမည္။ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အလုပ္စီးပြားမ်ား လုပ္ကိုင္အဆင္ေျပမည္။ ေရႊထြက္ကိန္းရွိသည္။ ၿပီးမွ ျပန္ဝင္မည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အေနာက္အရပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ရရွိမည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥၾကံဳမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးသြားျခင္းအား မုခ်ေရွာင္ပါ။ ေဘး အႏၲရာယ္ျဖစ္တတ္သည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ လူမႈေရးကိစၥမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ထူးထူးျခားျခား ေဆာင္ရြက္ရျခင္းရွိမည္။
ယၾတာ - စံပယ္ပန္း (၂၇)ပြင့္ကို ဘုရားကပ္လွဴ၍ အလုိရွိရာဆုေတာင္းပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဒီဇင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ား တစစဆိုင္းငံ့ရပ္တန္႔ရမည္။ ခုိင္မာေသာ အနာဂတ္သစ္အတြက္ ဘဝအေျခအေနကူးေျပာင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ ကိစၥကို ရဲရဲေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ပါ။
ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ျခံ၊ ကား ကိစၥစကားေျပာဆိုရမည္။ စကားေ အာင္မည္။ ရပိုင္ခြင့္ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံရရွိမည္။ စက္ပစၥည္းဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၉၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္အနီးအပါးတြင္ နာေရးၾကံဳတတ္သည္။ ၾကံဳက အိပ္ရာေျပာင္းအိပ္ပါ။ မိဘအႀကီးအကဲ က်န္းမာေရး အညံ့ရွိမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳ၍ အက်ဳိးရွိမည္။ တစ္ၿပိဳနက္တည္း တစ္ခု ထက္မကေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ ခရီးသြား၍ အက်ဳိးရွိမည္။
ယၾတာ - ေနအိမ္ရွိ ဝါးလံုး၊ ဝါးျခမ္းေဟာင္းမ်ား၊ ဝါးတူ၊ ဝါးႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
စကားေအာင္မည္။ ထူးျခားေသာ အလွဴမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္းရွိမည္။ အဂၤါေန႔ေမြးေသာသူထံမွ မထင္မွတ္ထားေသာ အကူအညီရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ထူးျခားေသာ ေတြ႕ဆံုတတ္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အၾကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကိုေက်ာ္လႊား၍ တိုးတက္ျခင္းရမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရးတြင္ ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚေျဖရွင္းရမည္။ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ၿငိဳျငင္မႈခံရမည္။ အိမ္အနီးအပါး မီးလန္႔တတ္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ခရီးသြား၍ အက်ဳိးရွိမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တိုးတက္မည္။ ေငြေၾကး ကိစၥစကားေျပာဆို၍ ေအာင္ျမင္မည္။ စိတ္ကူးသစ္၊ အၾကံသစ္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။
ယၾတာ - ေရခြက္အေဟာင္းစြန္႔၍ အသစ္လဲလွယ္သံုးစြဲပါ။

ဗုဒၶဟူးမြန္းလဲြ ရာဟုေမြးသူမ်ားအတြက္
ဒီဇင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားရရွိမည္။ ထူးျခားေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားတိုးပြားမည္။ မိမိအေပၚ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းေပးေသာသူႏွင့္ ေတြ႔ မည္။ ခရီးကံေကာင္းသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အၾကံအစည္ေအာင္ျမင္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ မိသားစုစီးပြားကံေကာင္းမည္။ အခက္အခဲၾကားမွ ထိုးေဖာက္ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ တစ္ပါးသူမသိေအာင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေဆာင္ရြက္ထားေသာကိစၥမ်ား လူသိထင္ရွားျဖစ္၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တတ္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ စေနနံပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္မသင့္။ မိမိကိုးကြယ္ရာ မဟုတ္သည့္ အျခားဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ ကိုးကြယ္မႈ ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား လက္ေဆာင္ရ မည္။ ႐ိုေသစြာသိမ္းပါ။
ယၾတာ - ေရပိုက္၊ ေရကန္မ်ားကို သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ဆက္ဆံေနေသာ ဝန္းက်င္ႏွင့္ မိမိအၾကား အမည္တြင္ (သ၊ ဟ)ပါသူမ်ား စကား႐ႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ လူလိမ္လူေကာက္ၾကံဳေတြ႕ရမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၄၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား၊ မထင္မွတ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အခက္အခဲအတိုက္အခံမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ျဖစ္ထြန္းမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ မိသားစုခ်င္းကိစၥမ်ားအတြက္ စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္းျဖစ္တတ္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၆၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားလံုးကိုေက်ာ္လႊားၿပီး ကံတက္လမ္း၊ ဘဝ တက္လမ္းျဖစ္ထြန္းမည္။
ယၾတာ - လက္ဖက္ေျခာက္ အလွဴဒါနျပဳပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဒီဇင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ေဆာင္ရြက္သမွ် ထင္ထင္ရွားရွား ေအာင္ျမင္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္ျမင့္မားမားထားသင့္သည္။ ေပၚထြန္းလာသည့္ အတိုက္အခံမ်ားကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းပါ။
ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အႀကီးအကဲဆရာသမားမ်ားထံမွ ထူးျခားေသာ အေထာက္အကူေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း တိုးပြားမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၁၀၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ တနဂၤေႏြေန႔ေမြးေသာသူမ်ားအေပၚ ကူညီရာမွ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္။ အတြင္းလူ သစၥာေဖာက္တတ္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္မည္။ အိမ္ရွိမိသားစုသည္ကား မိမိစကားအေပၚ အေလးထားျခင္းမရွိ။ ေျပာသမွ် စကားအေပၚ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳလိမ့္မည္။
ယၾတာ - ေရအိုး၊ ေရခြက္ အေဟာင္းမ်ားပယ္၍ အသစ္လဲလွယ္သံုးစြဲပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ထူးျခားေသာ အတတ္ပညာမ်ား ေလ့လာႏိုင္မည္။ အတတ္ပညာကို အသံုးခ်၍ အဆင့္ျမင့္တက္ လမ္းမ်ားရရွိမည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်အသံုးခ်ႏိုင္မည္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား အလုပ္တိုးတက္မည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္ေဒါသျဖစ္လြယ္မည္။ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားလြယ္ မည္။ စိတ္ဆိုးေဒါသျဖစ္ရာမွ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေသာ အေနအထားၾကံဳမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ မရည္ရြယ္ဘဲ လုပ္ကိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ရရွိမည္။ အေနာက္အရပ္မွ မိတ္ေဆြေကာင္း အကူအညီရမည္။
ယၾတာ - မုန္႔လံုးေရေပၚ (၁၁)လံုး ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဒီဇင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အလုပ္ကိစၥ၊ အိုးအိမ္ကိစၥတို႔တြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥ သတိရွိရမည္။ ကတိမတည္ေသာသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တတ္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ကိစၥ၊ အိုးအိမ္ကိစၥမ်ား ေျပာဆိုေဆာင္ ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ထူးျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ သူမ်ား ျပႆနာမ်ား လုိက္လံေျဖရွင္းရမည္။ စေနေန႔၊ အဂၤါေန႔ေမြးေသာသူမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေျဖရွင္းစရာၾကံဳမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝးမွသူမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ အလုပ္၊ ေငြေၾကးကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။ အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။
ယၾတာ - အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ မ်က္ႏွာမူ၍ သၾကားမုန္႔ဖက္ထုပ္စားသံုးျခင္းျပဳပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ရန္အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပီး အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရကိန္းရွိမည္။ အိမ္ကိစၥမိသားစုေရး ရာကိစၥမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ စိတ္ပင္ပန္းစရာမ်ားၾကံဳမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္တိုးတက္မည္။ ေဝးကြာေနေသာ မိတ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိမည္။ ခရီးကိစၥမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ေပၚမည္။ အဂၤါေန႔၊ စေနေန႔ေမြးေသာသူမ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာစရာမ်ား၊ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္သစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္သည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာ အေထာက္အကူမ်ားရမည္။ ရပိုင္ခြင့္အတြက္ စကားမ်ားရမည္။
ယၾတာ - သံထည္ပစၥည္း အတိုအစအေဆြးမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
ဒီဇင္ဘာ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
တဇြတ္ထိုးလုပ္ကိုင္၍ တိုးတက္ျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ ေဆာင္ရြက္သမွ် ကိစၥအလံုးစံု အတားအဆီးရွိသည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ား ၾကံဳမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၅၊ ၇၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အိုးသစ္၊ အိမ္သစ္မ်ားဝင္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။ အေျပာင္းအလဲ ကိစၥမ်ားေပၚမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လုိက္လံအေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ သူမ်ားႏွင့္ၾကံဳမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခါေကာင္းက်ေရာက္သည္။ ေသာၾကာနံ သစ္၊ သံ ပစၥည္းမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရမည္။
ယၾတာ - ႏွင္းဆီပန္းေရာင္စံု ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အခက္အခဲၾကားမွ တိုးတက္မႈမ်ားမွ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိမည္။ ရန္အၿပိဳင္အဆိုင္၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မနာလိုသူမ်ား ရွိမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ဘဝအေျခအေနျမင့္မားမည္။ အမ်ဳိးသမီး မိတ္ေဆြ အကူအညီရမည္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ကူးသစ္မ်ား ေပၚထြန္းမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ မေျပာင္းလိုေသာ အရပ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းရမည္။ ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ဳိးဆက္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။
ယၾတာ - ဘုရားေစတီေတာ္တစ္ဆူ၏ စေနေထာင့္တြင္ ဖေယာင္းတိုင္အနီ ဘုရားကပ္လွဴပါ။