Primary tabs

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္ ကံဇာတာ

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ေန႔အလိုက္ ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆရာ စံ-ဇာဏီဘုိ


တနဂၤေႏြေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အတိုက္အခံ၊ အညံ့ၾကံဳၿပီးမွ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္းရရွိမည္။ စကား႐ႈပ္ေထြးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တတ္ သည္။ အေပါင္းအသင္း မွားယြင္းတတ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ယာဥ္၊ ကား၊ ေရႊ၊ ေငြ အဝင္ေတာ္သည္။ လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ား အက်ဳိးေပးမည္။ ဘုရားပံုေတာ္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လက္ေဆာင္ရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ သစ္၊ သံ၊ သဲ စသည္တို႔လာေရာက္ စုပံုထားရွိက လက္မခံပါႏွင့္။ ဖယ္ရွားေပးရမည္။ ေနအိမ္တြင္ လာဘ္ပိတ္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေအာင္ ျမင္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ေတာင္အရပ္မွ တ႐ုတ္၊ ကုလား အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ - ၾကာဇံခ်က္လွဴဒါန္းပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
လူမႈေရးကို အေျခတည္၍ ရန္ ပဋိပကၡမ်ား ရင္ဆိုင္ရမည္။ နာမည္သိကၡာထိခိုက္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အတတ္ပညာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္မည္။ ထူးျခားေသာ အတတ္ပညာမ်ား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေျမာက္အရပ္သို႔ အေပ်ာ္ခရီးမသြားရ။ ေရႊ၊ ယာဥ္အစရွိသည့္ ဗုဒၶဟူးနံပစၥည္းမ်ား အေလာတႀကီး ဝယ္ယူျခင္းမျပဳရ။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္း အဆင္ ေျပမည္။ နစ္နာဆံုး႐ႈံးထားသည္မ်ား ျပန္ရမည္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္တုိ႔အား အုန္းေျခသုတ္ခံလွဴပါ။

တနလၤာေန႔ေမြးသူမ်ားတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
မသြားျဖစ္ေတာ့ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားၿပီးကာမွ တစ္ဖန္ခရီးလမ္းေၾကာင္းေပၚေပါက္မည္။ ျပည္ပ ခရီးစဥ္ပ်က္ယြင္းသူမ်ားပင္လွ်င္ ျပန္လည္၍ ခရီးကိစၥေဆာင္ရြက္ရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ပံုမွန္ထက္ပို၍ ေငြဝင္မည္။ ခရီးကိစၥအဆင္ ေျပမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၆၊ ၇၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ေဆးထိုးေဆးေသာက္မွားယြင္းတတ္သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားအဖုိ႔ သြား၊ သြားဖံုးဒုကၡေပးမည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သားအိမ္ဒုကၡေပးမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တုိးတက္မည္။
ယၾတာ - စိန္ျခယ္ပန္း ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
ေျမဝင္ကိန္းရွိသည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္မည္။ အဆင့္ျမင့္ေသာ အတတ္ ပညာမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာကို ေလ့လာရန္ အခြင့္အေရးေပၚမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးေပးမည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ လူယံု၊ လူရင္း ဒုကၡေပးမည္။ ေငြေၾကးလက္လြန္ ဆံုး႐ႈံးတတ္သည္။ အမ်ားကိစၥ၊ အဖဲြ႕အစည္းကိစၥမ်ားကို လိုက္လံေဆာင္ရြက္ရင္း ရန္ေပၚမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္းေကာင္း ထြက္သြားသူ ျပန္ဝင္မည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေပ်ာက္ေနေသာပစၥည္းျပန္ေတြ႕မည္။
ယၾတာ - စမူဆာ (၅)ခုကို ဆြမ္းခံႂကြလာေသာ သံဃာေတာ္အား လွဴပါ။


အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ပစၥည္းေလွာင္ျခင္း၊ ေစ်းကစားျခင္း မျပဳရ။ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းတို႔ကို ဝယ္ယူသံုးစြဲျခင္းမွတစ္ပါး အသံုးမရွိေသာ ပစၥည္းတို႔ကို တန္ဖိုးသက္သာသည္။ အရေခ်ာင္သည္၊ ေစ်းခ်ဳိသည္ဟူ၍ ဝယ္ယူျခင္းမျပဳရ။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၊ ၃၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ေတြေဝဒိြဟျဖစ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခဲယဥ္းေသာ ကိစၥမ်ားကို ျပတ္သားစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ျခံ၊ ေျမ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥေျပာဆို ေအာင္ျမင္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၅၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းရာမွ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေသာ အေနအထားသို႔ က်ေရာက္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၆၊ ၇၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္ကူးအၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္သမွ် တစ္ဦးတည္းေျဖရွင္းရန္မသင့္။
ယၾတာ - သံဃာေတာ္တို႔အား ဇီးယိုလွဴပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည္တုိ႔ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သံုးသပ္ရမည္။ မျပတ္သားမႈေၾကာင့္ လူမႈေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ အနီးကပ္လူယံု ဒုကၡေပးတတ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေျမကိစၥ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥ၊ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေရႊဝင္ကိန္း၊ လူဝင္ကိန္းရွိသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္တြင္းေရး ပဋိပကၡရွိမည္။ အေပါင္းအသင္းမွားမည္။ စေနနံပစၥည္းမ်ား အဝင္မေတာ္။ အေရာင္းအဝယ္ျပဳကလည္း အ႐ႈံးေပၚမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အေျပာင္းအလဲ ကိစၥစီစဥ္၍ အခါေကာင္းက်ေရာက္သည္။ ေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ၾကံရြယ္သူမ်ားအဖုိ႔ ယခုေနရာ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေနရာေကာင္းတစ္ခုကို အဖိုးသက္သာစြာျဖင့္ရမည္။
ယၾတာ - ေရွာက္သီးသုပ္ ဒါနျပဳပါ။


ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစႏွင့္ အလုပ္စီးပြားမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ားအဖို႔ အလုပ္တြင္ တစ္ခုထက္မကေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုတစ္ခ်ိန္တည္းလုပ္ေနရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အၾကံအစည္ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးစီးပြား ကံေကာင္းျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္၍ တိုးတက္ျခင္းရွိမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ​၄၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ အၾကံအစည္ပ်က္မည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား အပ်က္အစီးမ်ားမည္။ ေလွခါးအတက္အဆင္း သတိထားပါ။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အရာရာကို ခက္ခက္ခဲခဲလုပ္ကိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္သြားမည္။ ေငြေၾကးကိစၥစကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - ဓါတ္ခဲအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ မူလမွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖီၿပီး ပံုစံသစ္၊ လမ္းေၾကာင္းသစ္သို႔ တစ္စစဦးတည္မည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီး တိုးတက္မႈရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းက်ဳိးရမည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ မတူေသာ ႐ႈေထာင့္မွေတြးေခၚ ေဆာင္ရြက္၍ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳမည္။ မိမိအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ သူတစ္ပါးႏွင့္ မတူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ေတြးေတာသံုးသပ္၍ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တိုးတက္မႈရရွိမည္။ ခရီးကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - လက္ဖက္သုပ္ ဒါနျပဳပါ။


ဗုဒၶဟူးေန႔မြန္းလြဲေမြးသူမ်ားအတြက္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
မနာလုိမႈကို အေျခတည္၍ အေၾကာင္းမဲ့ေႏွာင့္ယွက္ကာ အိမ္အက်ဳိးပ်က္ယြင္းေအာင္ ျပဳေသာ သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕တတ္သည္။ ေငြေၾကးလက္လြန္မႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၃၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ကိုယ္တုိင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ရန္မ်ားမည္ အတိုက္အခံမ်ားမည္။ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မည္။ က်န္းမာေရး အညံ့ရွိမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၊ ၆၊ ၉၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း၊ အတုိက္အခံၾကားမွ ထိုးေဖာက္ျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ ဆီး၊ မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားအား လုိက္လံကူညီရမည္။
ယၾတာ - ရြက္လွပန္း (၅)ခက္ ဘုရားပန္းကပ္လွဴေပးပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
စိတ္အာ႐ံုေထြျပား၍ ေဆာင္ရြက္သမွ် အလံုးစံုအေပၚ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားေလွ်ာ့ပါးေနမည္။ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရတတ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ အေရြးရခက္ေအာင္ အခြင့္အေရး ႏွစ္ခုတစ္ၿပိဳင္တည္းေပၚမည္။ စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ မေတာ္တဆ ထိရွမႈအႏၲရာယ္ျဖစ္တတ္သည္။ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ ခရီးကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - အိမ္ရွိ ဝါးျခမ္း၊ ဝါးယပ္ေတာင္မ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။


ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
မိသားစုသားခ်င္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား၊ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည္။ အဆိုးအညံ့မ်ားရွိမည္။ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သေလာက္ အရာမထင္ျဖစ္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၊ ၉၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အေနာက္ေတာင္အရပ္သို႔ ခရီးသြားရမည္။ သြားေရာက္၍လည္း အက်ဳိးရွိမည္။ ရန္ပဋိပကၡၾကားမွ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိမည္။ ပံုမွန္ထက္သာေသာ ေငြဝင္ျခင္းမ်ဳိးရွိမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ေသြးသားရင္းခ်ာမ်ား ဒုကၡေပးမည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား အိမ္သုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီး မမာမက်န္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ေငြလိမ္ခံရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - ဂႏၶမာပန္းေရာင္စံု ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
အရပ္ေဝးတိုင္းတစ္ပါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခရီးကိစၥမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ မိမိအေပၚ အက်ဳိးေပးေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ အိုးအိမ္ကိစၥမ်ား ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္ေနရာ ထုိင္ခင္းကိစၥမ်ား ေျပာဆိုအဆင္ေျပမည္။ အလုပ္အဆင့္တိုးတက္ျခင္းမ်ားရွိမည္။ အရပ္ေဝးႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ဳိးေပးမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ တစ္ပါးသူမွ ေရႊ၊ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား လာေရာက္ေပါင္ႏွံက လက္မခံပါႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝးမွသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရေသာ ကိစၥေပၚေပါက္မည္။ ဘာသာေရးကိစၥ၊ အလွဴအတန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ယၾတာ - သၾကားမုန္႔ဖက္ထုပ္ လွဴဒါန္းပါ။


ေသာၾကာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ အလုိျပည့္စံုမည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္၍ အလုပ္စီးပြားမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၆၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ စုတ္ႀကီးလာဘ္ႀကီးဝင္မည္။ အလုပ္ေနရာေကာင္းရရွိမည္။ ေရာက္ေလရာဝန္းက်င္၌ စန္းပြင့္ျခင္းရွိမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အထင္မွားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ အထက္လူၿငိဳျငင္ေအာက္လူပုန္ကန္ကိန္းဆိုက္သည္။ ေငြေပးေငြယူ လက္မလြယ္ရ။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၊ ၃၊ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ခရီးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈရမည္။
ယၾတာ - သစ္ခြပန္းေရာင္စံု ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
သူတစ္ပါးအတြက္ စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္းျဖစ္ရမည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ရမည္။ အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥ ေျပာဆိုေအာင္ျမင္မည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ အႀကီးအကဲအကူအညီရမည္။ အိမ္အေဟာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးေနေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ပိုက္ဆံအိတ္ ေပ်ာက္တတ္သည္။ ခါးပိုက္ႏိႈက္ခံရျခင္း၊ ေငြလိမ္ခံရျခင္းရွိမည္။ အိမ္ရွိအသက္ငယ္သူမ်ား ေလွခါးမွ က်တတ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ခရီးယာယီသြားရမည္။ ေနအိမ္သုိ႔ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား ေရာက္ရွိကာ ထူးျခားေသာ အေထာက္အကူမ်ား ျပဳလိမ့္မည္။
ယၾတာ - သစၥာပန္းေရာင္စံု ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။


စေနေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
တစ္ပါးသူေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးပိတ္ဆို႔ေနေသာ ကိစၥအလံုးစံု ေျဖရွင္းအဆင္ေျပသြားမည္။ စီးပြားဓန တိုးတက္မည္။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း အကူအညီရမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အပင္ပန္းခံ၍ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားမွ အက်ဳိးေကာင္းရရွိမည္။ အလုပ္ကိစၥမ်ားအတြက္ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ လုိအပ္ေသာ အကူအညီေတာင္းႏိုင္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ႏွင့္ယွဥ္၍ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိအၾကံအစည္မ်ား ပ်က္ယြင္းတတ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သမွ် အဆင္ေျပမည္။ လမ္းသစ္ထြင္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွ တုိးတက္ျခင္းမ်ား ရရွိမည္။
ယၾတာ - အုန္းသီးစိပ္ သၾကားျဖဴး၍ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ မွ ၂၈ ရက္အတြင္း
အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ေတြေဝဒိြဟျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အေရးမ်ား လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား အက်ဳိးေပးမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ကိစၥမ်ား ျပန္လည္ အဆင္ေျပမည္။ ခရီးကိစၥမ်ား စီစဥ္အဆင္ေျပမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။ ေငြလက္လြန္မည္။ ကားပ်က္၊ ကားျပင္ရကိန္းရွိသည္။ ရင္ၾကပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေဝးကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏ္ိုင္မည္။
ယၾတာ - ေနထြက္ရာအရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ ထီးေဆာင္း၍ ကံ့ေကာ္ညြန္႔ကိုေဆာင္ကာ ခ်ဳိခ်ဥ္ငံုၿပီး လုိရာဆႏၵျပဳပါ။