Primary tabs

မတ္လအတြက္ ကံဇာတာ

ဆရာ စံ-ဇာဏီဘုိ
မတ္လအတြင္း ေန႔အလိုက္ ကံဇာတာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စေနနံပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳသင့္။ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာစရာမ်ား ၾကံဳႏိုင္သည္။ တစ္ပါးသူမွ လာေရာက္ေပါင္ႏွံေသာ ေရႊ၊ ေငြ၊ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား လက္မခံရ။
မတ္ ၁၊ ၂၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ တနလၤာေန႔ ၾကာသပေတးေန႔ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းလုပ္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ လက္လြန္ေငြေၾကးမ်ား ျပန္ရမည္။
မတ္ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ သူတစ္ပါးအေပၚယံုၾကည္အားထား၍ ေဆာင္ရြက္၍မရ။ လုပ္ကိုင္မည့္ကိစၥ အၾကံအစည္မွန္သမွ် မည္သူ႔ကိုမွ ဖြင့္မေျပာရ။
မတ္ ၄၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အခက္အခဲအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ စကားမတည္ေသာသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ေႂကြပန္းကန္ျပားေပၚတြင္ ငွက္ေပ်ာဖက္ခင္း၍ ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေဝးကြာေနေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အလုပ္စီးပြားလုပ္ျခင္းထက္ မိတ္ေဆြေဟာင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ျခင္းမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမည္။
မတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အလွဴအတန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ ျမင္မည္။ ခရီးယာယီၾကံဳမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူရမည္။
မတ္ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ပဋိပကၡရွိသူမ်ား အိမ္သို႔ေရာက္လာတတ္သည္။ ေခြး၊ ေၾကာင္ အစရွိသည့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္႐ႈပ္ရမည္။
မတ္ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေျပာဆိုေအာင္ျမင္မည္။ အေရွ႕အရပ္၊ အေရွ႕ေတာင္အရပ္မ်ားမွ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။
ယၾတာ - ကံ့ေကာ္ညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။


တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အၾကံအစည္ (၂)မ်ဳိး၊ လုပ္ငန္း (၂)မ်ဳိးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ လက္လြန္ျပန္႔ၾကဲေနေသာ ေငြမ်ား ျပန္ရမည္။
မတ္ ၁၊ ၇၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အလံုးစံုအဆင္ေျပမည္။ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
မတ္ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ သတိရွိရမည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရျခင္းမ်ားရွိမည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ရွိတတ္သည္။
မတ္ ၂၊ ၄၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္ အလုပ္ကိစၥမွန္သမွ်ကို ဖိဖိစီးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ မွန္သမွ် သတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ပါ။
ယၾတာ - ၾကာဇံေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အၾကံအစည္ေအာင္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ အခက္အခဲၾကားမွ တုိးတက္မည္။ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ရရွိမည္။
မတ္ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမရွိသူမ်ား လုပ္ငန္းရမည္။ လုပ္လုိေသာ အလုပ္မဟုတ္လင့္ကစား အက်ဳိးရွိမည္။ ေမွးထိန္း၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။
မတ္ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အတင္းအၾကပ္အလွဴခံသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ အမ်ားသူတစ္ပါးက လူေကာင္း႐ုိးသားသူဟု သတ္မွတ္ထား သူက ကလိန္ကက်စ္ျပဳမည္။
မတ္ ၂၀၊ ၂၇၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား မိမိႏွင့္သဟဇာတျဖစ္သည့္ အႀကီးအကဲမ်ား ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိမည္။ အရာရာအဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - အုန္းႏို႔ေက်ာက္ေက်ာ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။


အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ခါတိုင္းထက္ပို၍ ေငြဝင္လင့္ကစား ဝင္လာေသာေငြ မွန္သမွ်တြင္ ေျဖရွင္းစရာ ျပႆနာမ်ားရွိေန တတ္သည္။ ေရႊထြက္ကိန္းရွိသည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးကံေကာင္းသည္။
မတ္ ၇၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အၾကံသစ္မ်ား အသံုးခ်၍ စြန္႔စားၿပီး လုပ္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ျခံ၊ ကား၊ အဝန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးရွိမည္။
မတ္ ၂၊ ၆၊ ၈၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ မေတာ္တဆထိရွမႈ အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ ႏုိင္သည္။ လူယံုလူရင္း အခ်င္းခ်င္းက ျပႆနာမ်ား ဖန္တီးလိမ့္မည္။
မတ္ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ခရီးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ အထူးေကာင္းေသာ ကံပြင့္မည္။
ယၾတာ - ဆန္ (၃)ပံု ပံု၍ ၾကက္၊ ငွက္၊ ခုိမ်ားအား အစာေကၽြးပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
သူတစ္ပါးမွ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ အနီးအပါးၿမိဳ႕အရပ္သို႔ ဘုရားဖူးေခၚမည္ဆိုက မလုိက္ပါႏွင့္။ အမွန္တကယ္သြားရမည့္ ခရီးေဝး၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၊ ကိစၥက်ိန္းေၾကတတ္သည္။
မတ္ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ခရီးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ေရွ႕တိုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား အက်ဳိးေပးမည္။
မတ္ ၁၆၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ရင္း မႏိုင္မနင္းျဖစ္ကာ လူယံုဒုကၡေပးျခင္း၊ ေငြလိမ္ခံရျခင္း ရသင့္သည္မ်ား ၾကန္႔ၾကာျခင္းရွိမည္။
မတ္ ၁၉၊ ၂၆၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝးႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ တနဂၤေႏြေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးသူတို႔အေပၚ ယံုစား၍လုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမည္။
ယၾတာ - စံပယ္ပန္း (၂၇(ပြင့္ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။


ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္၍ တိုးတက္ျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ အေရြးရခက္ေအာင္ အခြင့္အေရး (၂)မ်ဳိး၊ (၂) ခြၾကံဳတတ္သည္။ လုပ္ငန္းကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥတို႔တြင္ တာဝန္ယူျခင္း၊ အာမခံျခင္း မျပဳရ။
မတ္ ၂၊ ၄၊ ၁၀၊ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အကူအညီရမည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ ယွဥ္ၿပီးလုပ္ပါက မိမိဘက္မွ အသာစီးရမည္။ ပညာအတတ္တိုးတက္မည္။
မတ္ ၈၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပီးလုပ္ရမည္။ လူယံုထား၍မရ။ သြားနာသြားကိုက္ျခင္းျဖစ္မည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
မတ္ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ထားသည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။၊ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားထံမွ အကူအညီရမည္။
ယၾတာ - ေမၿမိဳ႕ပန္းေရာင္စံု ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥမွန္သမွ် သတိႏွင့္ေဆာင္ရြက္ပါ။ လက္လြန္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥ စကားေျပာဆိုရမည္။ အိမ္ရွိ အသက္ႀကီးဆံုးသူ၏ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရမည္။
မတ္ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားထံမွ အေထာက္အကူ ေကာင္းရမည္။ အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ စနစ္တက်လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
မတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ၾကံဳမည္။ အတြင္းလူဒုကၡ ေပးမည္။ ေငြေၾကးလက္လြန္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားရွိမည္။ ျခံ၊ ကား၊ အခန္းေရာင္းမွားဝယ္မွား ျဖစ္မည္။
မတ္ ၂၀၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ တစ္ပါးသူလက္ေရာက္ မိသားစုပိုင္ပစၥည္းမ်ား လက္ဝယ္ျပန္ လည္ရရွိမည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ပိန္းပန္းပြင့္ေရာင္စံုအား ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။


ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အေရးပါေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ရွတတ္သည္။ ခရီးသြားေနဆဲ အေပ်ာက္အရွမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ အေမ၊ အဖြား၊ အေဒၚ စသည့္ အႀကီးအကဲအမ်ဳိးသမီး က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာမည္။
မတ္ ၄၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ တိုးတက္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲအက်ဳိးေပးမည္။ အေတြးအေခၚေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္မည္။
မတ္ ၂၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အညံ့အဆိုးမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနမည္။ အထင္မွားခံရျခင္းရွိမည္။ နာမည္သိကၡာထိခိုက္မည္။ ရန္အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။
မတ္ ၂၊ ၅၊ ၁၁၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အတိုက္အခံမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ကာ သူမ်ားအား ဖယ္ရွားႏိုင္မည္။
ယၾတာ - အိမ္ရွိ ဝါးျခမ္း၊ ဝါးယပ္ေတာင္မ်ားအား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ခက္ခဲလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မည္။ အိုးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ထူးျခားသည့္ စက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အသစ္ဝင္မည္။
မတ္ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္မႈမွန္သမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္ကိစၥ၊ အၾကံအစည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
မတ္ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ၾကံဳမည္။ အခက္အခဲ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ရမည္။
မတ္ ၂၀၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား စကားေျပာဆို၍ ေအာင္ျမင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တိုးတက္မည္။ မိသားစုအတြက္ ရည္စူးေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈရမည္။
ယၾတာ - ရြက္လွပန္း မၾကာခဏ ဘုရားပန္းတင္ေပးပါ။


ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အရပ္ေဝးတိုင္းတစ္ပါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာခရီးကိစၥမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ မိမိအေပၚ အက်ဳိးျပဳေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ အိုးအိမ္ကိစၥမ်ား ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
မတ္ ၄၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အရပ္ေဝးႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္အက်ဳိးဆက္မ်ားရရွိမည္။ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္ၿပီး ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥတို႔မွ အလိုဆႏၵျပည့္မည္။
မတ္ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ စေနနံပစၥည္းမ်ား အဝင္မေတာ္။ လက္ေဆာင္ရလွ်င္ပင္ ဤကာလအတြင္း မသံုးေကာင္း။ ဆီးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါမ်ား ႐ုတ္တရက္ျဖစ္တတ္သည္။
မတ္ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရမည္။ ေနရာသစ္ ျပဳျပင္တုိးခ်ဲ႕ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္သင့္သည္။
ယၾတာ - ေရွာက္သီးသုပ္ ဒါနျပဳပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
အလုပ္အၾကံရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အခါတိုင္းထက္ပို၍ ေငြဝင္မည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား တုိးပြားမည္။ လူငယ္မ်ား လူစုလူေဝးေနရာမ်ား ေရွာင္ပါ။
မတ္ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေငြအစုလုိက္ဝင္တတ္သည္။ ပံုမွန္ထက္ပို၍ ေငြဝင္မည္။ လာဘ္လာဘပြင့္မည္။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ ရရွိမည္။ 
မတ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ စိတ္တို စိတ္ဆတ္ျဖစ္ေနမည္။ ထင္ရာစုိင္း၍ တဇြတ္ထိုးလုပ္လုိစိတ္မ်ား ေပၚထြန္းေနမည္။
မတ္ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ အလုပ္အၾကံအစည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - စံပယ္ပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။


ေသာၾကာေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
ႀကိဳတင္စီစဥ္မထားဘဲ တမဟုတ္ခ်င္း၊ အေျခအေနေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္ပါ။ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ အက်ဳိးဆက္ ေကာင္းရမည္။
မတ္ ၄၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ကိစၥမ်ား၊ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ အိုးအိမ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။
မတ္ ၂၊ ၇၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အမည္အတြင္း (က၊ ခ၊ ဂ၊ င)ပါေသာ သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပႆနာအေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။
မတ္ ၃၊ ၅၊ ၆ ရက္မ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္မည္။ ပညာအတတ္ကို အသံုးခ်၍ ဘဝတိုးတက္မႈရမည္။
ယၾတာ - ပန္းသစ္ေတာ္သီး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ရည္မွန္းခ်က္သစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ စိတ္ျမန္ လက္ျမန္ တဇြတ္ထိုးလုပ္ျခင္းေရွာင္ပါ။
မတ္ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အတိုက္အခံအခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။
မတ္ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေရႊထြက္ကိန္းရွိသည္။ လူမႈေရးကိစၥ၊ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ၾကံဳမည္။
မတ္ ၁၉၊ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြမ်ား ျပန္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ အလုပ္သစ္၊ စီးပြားသစ္ စတင္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ - ေထာပတ္သီး (၁)လံုး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။


စေနေန႔ေမြးသူမ်ားအတြက္
မတ္ ၁ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း
အလုပ္တိုးတက္မည္။ နာမည္ေကာင္း သတင္းေက်ာ္ၾကားမည္။ မည္သည့္ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေစ လွ်ဳိ႕ဝွက္၍မရ။ လူသိထင္ရွားျဖစ္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။
မတ္ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မည္။ စတင္ေဆာင္ရြက္လုိက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ အက်ဳိးဆက္ေကာင္းရရွိမည္။
မတ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ အပ်က္အစီး အေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။ လိမ္ညာခံရျခင္း၊ ေငြလက္လြန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ အေမ၊ အဖြား၊ အေဒၚ က်န္းမာေရးညံ့မည္။ ယာဥ္၊ ကား ကိစၥ စကားမ်ားရမည္။
မတ္ ၄၊ ၁၀၊ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူသစ္၊ စိတ္သစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။ ခရီး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ - ေထာပတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ ဒါနျပဳပါ။

မတ္ ၁၆ မွ ၃၁ ရက္အတြင္း
ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း ရဲရဲေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ပါ။ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ေရာက္ရွိေနမည္။ အခက္မ်ားေလ တိုးတက္မႈအေနအထားေကာင္းေလျဖစ္မည္။ ဥစၥာဓနတိုးပြားမည္။
မတ္ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းအက်ဳိးေပးမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရမည္။
မတ္ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ မည္သည့္အလုပ္ကိစၥကိုမဆို အစီအစဥ္တက် လုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္းမရွိ။ ဖ႐ိုဖရဲကစဥ့္ကလ်ားႏွင့္ အလုပ္ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေနရမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား၊ အတိုက္အခံမ်ား ၾကံဳမည္။
မတ္ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ဥစၥာဓနတိုးပြားမည္။ တစ္ပါးသူေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ျပႆနာမ်ား ၿပီးေျမာက္အဆင္ေျပသြားမည္။ စနစ္တက် ႀကိဳးပမ္းလုပ္ထားသည့္ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ား ရရွိမည္။
ယၾတာ - နာနတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ ဒါနျပဳပါ။