ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ႏွင့္ Summer School မ်ား

ပညာေခတ္လုိ႔ဆိုႏိုင္တဲ့ ၂၁ ရာစုထဲမွာ သင္ယူစရာအတတ္ပညာရပ္၊ အသိပညာရပ္မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ၾကမယ့္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အတန္းပညာရပ္ အဆင့္ဆင့္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးရန္ လိုအပ္သလုိ ဗလငါးတန္ (ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱ၊ ေဘာဂ၊ မိတၱ) နဲ႔ ျပည့္စံုေသာ လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးအရြယ္ေရာက္လာရန္လည္း လုိအပ္သည္။ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြက္ အဂၤလိပ္စာအေျခခံေကာင္းမြန္ရန္၊ အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားကုိ စာသင္ရင္းႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေစရန္ ဖြင့္လွစ္ ေသာ အထူးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ ကိုယ္ကာယဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအပါအ၀င္ အျခားအႏုပညာစြမ္းရည္မ်ားကိုပါ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည့္ ေႏြ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါတယ္။

Nexus English Language Learning Centre

“ေႏြရာသီမွာ Young Learner Course ကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္စီမွာ ကိုယ္ပိုင္ ကစားခ်ိန္၊ စာသင္ခ်ိန္ေတြရွိရပါမယ္။ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အတူ ေခတ္စနစ္အရ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမွာ သင္ၾကားရ ျခင္းက မျပည့္စံုမႈေတြရွိလာတယ္။ အေထြေထြဗဟုသုတ နည္းလာတယ္ အားကစား၊ လူမႈေရး၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ၊ အဓိက အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ ေလ်ာ့နည္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ေႏြရာသီသင္တန္းေက်ာင္းေတြကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”လို႔  Nexus English Language Learning Centre မွ ပညာေရးအတိုင္ပင္ခံျဖစ္သူ ေဒၚရွယ္လီနန္ဟုမ္လိက္က ေျပာ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဘ၀ ေအာင္ျမင္မႈ ေသာ့ခ်က္လို႔လည္း ေျပာ၍ရႏိုင္သလို အေျခခံလိုအပ္ခ်က္လည္းျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ကို အေျခခံ ေကာင္းေကာင္းရရွိေစႏိုင္ရန္သာမက (ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱ၊ ေဘာဂ၊ မိတၱ) စတဲ့ဗလငါးတန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိေစရန္ အတြက္ပါ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားလိုက္တဲ့ အရာမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာရရွိႏိုင္ဖို႔ သက္ေတာင့္သက္တာ ျဖစ္ေစတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုအေျခခံတဲ့ သင္ၾကားမႈစနစ္ (Activities-Based)နဲ႔ သင္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သင္ၾကားမည့္ ဆရာဆရာမမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုသာမက အေရးႀကီးေသာ အရည္အေသြးျဖစ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစိတ္ရွိသည့္ အဂၤလိပ္မိခင္ဘာသာ စကားေျပာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ British Council အသိအမွတ္ျပဳ University of  Cambridge သင္႐ိုးညႊန္းတန္းမ်ား အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဆင့္တစ္ဆင့္ၿပီးဆံုးသြားတိုင္း Nexus မွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘမ်ား အတြက္ အစဥ္ေျပေစရန္ သင့္တင့္ေသာေက်ာင္းလခကို စီစဥ္ေပးထားၿပီး ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးတက္ေရာက္လွ်င္ ေက်ာင္းလခ ေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ အေစာဆံုးအပ္ႏွံသည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခေလွ်ာ့ေစ်းအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သြားလာေရးလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းဖယ္ရီမ်ားလည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

May International School

            May International School တြင္လည္းေႏြရာသီေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္မွာ ေက်ာင္း(၁၅)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ေႏြရာသီသင္တန္းအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားလည္း ျပင္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ ပညာသင္ဆုကို အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရအေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဓိက ရည္ရြယ္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ကာ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆို အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမး ပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားရ ရွိသည့္ အမွတ္ေပၚမူတည္၍ ဆုမ်ားေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရမွတ္ ၉၆-၁၀၀ အတြင္းရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ ဆုအျပည့္အ၀ ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ရမွတ္ ၈၁-၉၅ အတြင္းကို ေက်ာင္းလခရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရမွတ္ ၇၁-၈၀ အတြင္းကို ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရမွတ္ ၆၁-၇၀ အတြင္းကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရမွတ္ ၅၁-၆၀ အတြင္းကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစတဲ့ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကို မတ္လမွ ေမလအထိ ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး University of Cambridge သင္႐ိုးမ်ားအတိုင္း အဆင့္ ၅ ဆင့္ခြဲၿပီး သင္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားသြားမည့္ပံုစံမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အိမ္စာေပးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အိမ္ကိုပင္ ေက်ာင္းစာအုပ္ မ်ားကို ျပန္သယ္ခိုင္းမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို ေႏြရာသီသင္တန္းမွာ ဖိစီးမႈလံုး၀မရွိဘဲ အခ်ိန္ကုန္ရက်ဳိးနပ္ေစမယ့္ သင္ၾကားမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ အဓိကနဲ႔အေထြေထြဗဟု သုတမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရအေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ International School မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတူတကြ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားႏွစ္မ်ဳိးၾကား ကြာဟမႈမ်ားကိုပါ ဆက္စပ္ေပးသြားႏိုင္မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆရာမိဘအေပၚ ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းမႈ နီတိကို International School မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ရရွိသြားႏိုင္သလို ထိုေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း အရည္အ ေသြးကိုလည္း အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္သြားသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ဳိးရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး Summer School ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းႀကီးတက္သည့္အခ်ိန္မွာ ထိုအရည္အေသြးမ်ားက ကေလးမ်ားကို မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္တာကို ေတြ႕ရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

Horizon International School

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္မွာ ကေလးေတြကို အဂၤလိပ္စာ တိုးတက္ေစရန္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ အားကစား စတဲ့အရာေတြ လုပ္ေဆာင္ရင္း အခ်ိန္ကိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ေႏြရာသီသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေႏြရာသီသင္တန္းကို  Horizon International School စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အသက္အရြယ္အလိုက္ အဆင့္မ်ားခြဲထားၿပီး အသက္ ၄ ႏွစ္ Pre ၊ ၅ ႏွစ္ KG ဆိုၿပီး အသီးသီးခြဲထားပါတယ္။ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ Young Learner အတန္းမွာ ၀င္ခြင့္အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးတဲ့စာေမးပြဲမ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ အခမဲ့ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ ရာအတန္းသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္တန္းတြင္ University of Cambridge သင္႐ိုးမ်ားအတိုင္း သင္ၾကားသြားမွာျဖစ္ၿပီး မူရင္း သင္႐ိုးစာအုပ္မ်ား (Original Text Book) မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္မိခင္ဘာသာစကားေျပာ ဆရာဆရာ မမ်ားမွ Orientation-Based နည္းစနစ္ အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Horizon International School မွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေႏြရာသီသင္တန္းကို တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္တိုးတက္လာၿပီး အဓိက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိလာတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Horizon International School မွ ပံုမွန္အတန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ေရးေျဖနဲ႔ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲမ်ားအတြက္ အေျခခံက်ေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို ေႏြရာသီသင္တန္းမွ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Edulink Australia

ကေလးေတြ ေႏြရာသီမွာ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကိုအက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး Young Learner Class ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္အထိတစ္တန္း၊ ၁၄ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ တစ္တန္း၊အတန္းမ်ားခြဲၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပးထားကာ Speaking Test ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေႏြရာသီသင္တန္းတက္ၿပီးပါက ေက်ာင္းသားေဟာင္း စာရင္း၀င္ သြားၿပီး အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးပါက Edulink Australia က ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကို Old Student Discount ခံစားခြင့္ျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားမႈအပိုင္းတြင္လည္း သင္ၾကားမႈ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အေတြ႔ အၾကံဳရွိ အဂၤလိပ္မိခင္ဘာသာစကားေျပာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းတက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာ ႏိုင္မယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္မိခင္ဘာသာစကားေျပာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသာ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ စာကုိ ေကာင္းမြန္စြာ တတ္ကၽြမ္းလာႏိုင္မည့္အျပင္ အဂၤလိပ္စကားကိုလည္း ပို၍ေျပာဆိုလာႏိုင္မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားလည္း ပါ၀င္ ပါတယ္။

La Peintre Drawing School

ေႏြရာသီအထူးပန္းခ်ီ သင္တန္းက ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ အေထာက္အကူျပဳ ပန္းခ်ီမ်ားေရးဆြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူး ဉာဏ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ စာအုပ္ထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပံုေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ International School မွ ေက်ာင္းသားမ်ား အႏု ပညာခ်ိန္တြင္ အရည္အခ်င္းပိုမို တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဓိက Sketching (ပံုၾကမ္းေရးျခစ္ျခင္း)ပိုင္းကို ဦးစားေပး သင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး Colour Painting ပိုင္းကိုလည္း သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၀၄ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ဒီသင္တန္း မွာ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္ႏႈတ္ထားတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းျဖင့္ လက္ေခ်ာင္း ေတြကို သန္မာေစကာ လက္ေရးလွေစၿပီး အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကို အားေကာင္းေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါအျပင္ အေရာင္မ်ား၊ အ႐ုပ္မ်ား ေရးဆြဲရျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ စြမ္းရည္လည္း ျမင့္မားလာႏိုင္ေစၿပီး ဒီသင္တန္းကေန ပန္းခ်ီပညာကို ၀ါသနာပါတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အနာဂတ္မွာ ပန္းခ်ီပညာကို သူတို႔ရဲ႕အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္အထိ ရည္ရြယ္ၿပီး သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Uranium Dance School

Uranium Dance School မွ ေႏြရာသီတြင္ Special Summer Program ဖြင့္လွစ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ကိုအက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Uranium Dance School မွ ကိုေဇယ်ာက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သင္တန္းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခု ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား၊ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္သာ လံုးပန္းေနရေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို မြန္းၾကပ္ မႈမွ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ေစရန္၊ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္ကူညီႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီအကသင္တန္းကို တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အကနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Beat ကို နားလည္လာကာ စည္းခ်က္ညီညီနဲ႔ သီခ်င္းအမ်ဳိးအစားအလုိက္ စနစ္တက် ကတတ္လာမည့္အျပင္ ကေလးေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္လြတ္လပ္မႈကို ခံစားရေစတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားပါ ရရွိလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားထဲမွ ကိုယ့္ရဲ႕သားသမီးမ်ားရဲ႕ ၀ါသနာနဲ႔စိတ္ပါ၀င္စားမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းနဲ႔  ပတ္သက္ လုိ႔ Nexus English Language Learning Centre မွ ပညာေရးအတုိင္ပင္ခံျဖစ္သူ ေဒၚရွယ္လီနန္ဟုမ္လိက္က ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘမ်ားကိုအၾကံေပးေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ “ဘယ္လို သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္သည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ေက်ာင္းသားရဲ႕ စိတ္ပါ၀င္စားမႈနဲ႔ သူကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ကသာလွ်င္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Nexus English Language Learning Centre

Levels                           - Starters, Movers, Flyers, KET, PET

Starting Date                 - Monday, March 10, 2014

Day                              - Monday to Friday

Time                             - Smart Kids I, II ( 9:30 a.m to 12:00 p.m )

                                    Smart Kids III, IV, V (2:00 p.m   to 4:30 p.m )    

Contact                         - No. 08, Ground Floor, Panchan Tower,

                                     Dharmazedi Rd., Myaynigone, Sanchaung Tsp., Yangon.

                                    Tel: 01 539-581, 5

ကုကၠိဳင္းေရကူးအသင္း

ေႏြရာသီေရကူးသင္တန္း

သင္တန္းခ်ိန္                    - နံနက္(၆း၃၀) နာရီ မွ (၈း၃၀) နာရီ

                                     နံနက္ (၉း၀၀) နာရီ မွ (၁၁း၀၀) နာရီ

သင္တန္းစတင္မည့္ရက္      - ၅.၃.၂၀၁၄

သင္တန္းရက္                   - အဂၤါ မွ စေန အထိ

ဆက္သြယ္ရန္                  - အမွတ္(၃၄)၊ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း                               - ၀၁ ၅၄၂၇၄၉၊ ၀၁ ၄၀၁၄၆၇၊ ၀၉ ၇၃၂၂၄၀၅၉ ။

 

La Peintre Drawing School

Levels                           - Basic, Advanced, Sketching, Painting, Human Figuring,

                                    Cartoon Drawing, Map Drawing, Art &     Crafts

တန္းခြဲ                            - (၅) ေယာက္သီးသန္႔ (၁ သိန္း ၃ ေသာင္း)

                                     (၁၀) ေယာက္သီးသန္႔ (၈ ေသာင္းခြဲ)

                                     အေယာက္(၃၀) တန္း(၅ ေသာင္းခြဲ)

သင္တန္းခ်ိန္                    - One section- 1:30 hr

သင္တန္းစတင္မည့္ရက္      - မတ္လ ၂၀၁၄

သင္တန္းရက္                   - အဂၤါေန႔တိုင္း ပိတ္သည္။

                                     (ေႏြရာသီသင္တန္း- ၂၂ ရက္)

ဆက္သြယ္ရန္                  - အမွတ္(၁၀)၊ အလယ္လမ္း (ဟုမ္းလမ္းေအာက္)၊ ေဆး။ၿငိမ္း ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္။

                                     ဖုန္း- ၀၉ ၅၀၆ ၄၄၄၉၊၀၉ ၂၅၄၀၆ ၄၄၄၉ May International School

 

May International School

Levels                           - Starters, Movers, Flyers, KET,   PET

Starting Date                 - 3rd March 2014

Day & Time                   - Monday to Friday (7:00 am to 5:00 pm)

                                     Saturday & Sunday (9:00 am to 5:00 pm)

Contact                         - No.(91-A), Banyadala Road, Bahan Tsp, Yangon.

                                    Ph: 01 544 224, 01 545 375

 

Horizon International School

Programs                      - Core Program (4 skills)

                        Full Day (4 skills + Sports)

Starting Date                 - 10th March 2014

Day                              - Monday to Friday

Time                             - 8:00 am to 2:00 pm

                                    (Core Program)

                                    8:00 am to 4:00 pm (Full Day)

Contact                         - No. 25, Po Sein Road, Bahan Township, Yangon.

                                    Ph: 01-551795, 551796, 548452, 450396, 511595

 

Uranium Dance School

Program                        - Special Summer Program

Date                             - 4th March, 2014 to End of May, 2014

Day                              - Tuesday, Wednesday & Thursday

Time                             -11:00 am to 8:30 pm

                                    (One Section- 1:30 hr)

Contact                         - 2nd Floor, Building C , Pearl Condo, Kabaraye Pagoda Road,

                                    Bahan Tsp, Yangon.

                                    Ph: 09 73142624, 09 421118371

 

Edulink Australia

Levels                           - Teenage 1 (11 years to 13 years)

                                    Teenage 2 (14 years to 16 years)

Starting Date                 - 10th March 2014

Day                              - Monday to Friday

Time                             - 9:30 am to 4:30 am

                                    (One section – 2 hr)

Contact                         - Building 4, Junction Square Pyay Road, Kamaryut Township Yangon, Myanmar.

                                    Tel: 09-73162586, 09-421119895, 09-73196350

 

GETC

Levels                           - Pre-school 3 to 6 Years (Nursery, Pre-KG, KG)

                                    Young Learners 6 to 14 Years (Begineer, Foundation 1~6)

Starting Date                 - 3rd March 2014 (Pre-school)

                                    7th March 2014  (Young Learners)

Day & Time                   - Monday to Friday (9am to 12pm) Pre-school

                                    Monday to Friday (9am to 12pm)(1:30pm to 4:30pm) Young Learners

Contact                         - (Center 1) ၊အမွတ္(၁၈)၊ ေျမႏုလမ္း၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း။

                                   ဖုန္း- ၅၃၇၈၉၅၊ ၅၀၂၇၇၅

                                    - (Center 2) ၊ အမွတ္ (R-11)၊ ကံ့ေကာ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ ျမကန္သာအိမ္ယာ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။

                                   ဖုန္း- ၅၃၀၀၉၇၊၀၉ ၂၅၄၁၄၈၀၀၅

                                     - (Center 3) ၊ အမွတ္(၂၇)၊ (၁၆၅)လမ္း၊ တာေမြႀကီး(ခ)ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

                                    ဖုန္း- ၅၄၉၅၉၀၊၀၉ ၂၅၄၁၄၈၀၀၆