ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

သင့္ဦးေႏွာက္အေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္ ေတြးမိဖူးပါသလဲ။ ထူးျခားအ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သင့္ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းက လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့အရာေတြနဲ႔ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ ေသြးေတြအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈကို ရပ္တန္႔ လိုက္ၿပီလား။ ဒါမွမဟုတ္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ ကိုစစ္ေဆးၿပီး ေခ်းခၽြတ္အေရာင္တင္ၾကည့္ဦး မယ္လို႔ စဥ္းစားမိဖူးပါသလား။

လူေတြက သူတို႔ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ၁၀% ေလာက္ ကိုသာ အသံုးျပဳေလ့ ရွိၾကတယ္ဆိုတာကို သင္ သိရင္ အံ့ၾသသြားႏိုင္ပါတယ္။ သင္လည္းအတူတူ ပါပဲ။ သင္လြန္ေရာကၽြံေရာ အသံုးျပဳေနၿပီလို႔ ထင္ေနတဲ့ သင့္ဦးေႏွာက္က အဲဒီအခ်ိန္မွာ တကယ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရဲ႕ ဆယ္ပံုပံုတစ္ပံုသာ အလုပ္လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေတြတုန္းက သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက လူေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာ စြမ္းရည္အကန္႔အသတ္ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ အၾကမ္းဖ်င္း ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အဲဒီအယူအဆ မခိုင္လံုေၾကာင္း ပညာရွင္ေတြ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါၿပီ။ သီအိုရီအသစ္တစ္ခုက လူေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္က ေျပာင္းလဲႏိုင္ ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သင္ကနယ္ပယ္တစ္ခုမွာ ထက္ျမက္မႈမရွိရင္လည္း စိတ္ပူစရာမလိုဘူးလို႔ ဆိုလိုတဲ့အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္သာဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ ဦးေႏွာက္ရဲ႕သက္ဆိုင္ တဲ့အပိုင္းကို ေလ့က်င့္မႈအနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ေပး ၿပီး အားနည္းတဲ့အပိုင္းကုိ ထက္ျမက္လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္ကို အဓိကအားျဖင့္ ညာဘက္အျခမ္း (Right hemisphere) နဲ႔ ဘယ္ဘက္အျခမ္း (Left hemisphere) ဆိုၿပီး အၾကမ္းဖ်င္းခြဲျခားႏိုင္ပါ တယ္။  ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ညာဘက္အျခမ္းက လႈပ္ရွားမႈ ေတြကို ဦးေႏွာက္ဘယ္ဘက္အျခမ္းက ထိန္းခ်ဳပ္ ၿပီး ဘယ္ဘက္အျခမ္းက လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဦး ေႏွာက္ညာဘက္အျခမ္းက ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ညာသန္လူေတြ အသံုးျပဳတဲ့ ဦးေႏွာက္ အျခမ္းနဲ႔ ဘယ္သန္လူေတြအသံုးျပဳတဲ့ ဦးေႏွာက္ အျခမ္းက တူညီမႈမရွိပါဘူး။  ဦးေႏွာက္ဘယ္ဘက္အျခမ္း၊ ညာဘက္အျခမ္းနဲ႔ ဦးေႏွာက္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးက အထူးသတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳပံုေပၚ မူတည္ၿပီး လူေတြရဲ႕ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ ေသြးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ နယ္ပယ္က႑မ်ား ကြဲျပားသြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာရွင္ေတြ ခြဲျခားျပထားတဲ့ ဦးေႏွာက္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားနဲ႔ အဲဒီအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အဓိကအသံုးျပဳသူမ်ား၊ မိမိရဲ႕ ရွိၿပီးသားစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွာ အနည္းငယ္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘာသာေဗဒစြမ္းရည္

တည္ေနရာ - ဦးေႏွာက္ဘယ္ဘက္အျခမ္း(ဘယ္သန္ျဖစ္လွ်င္ ဦးေႏွာက္ညာဘက္အျခမ္း)။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ - စကားလံုးေတြကို အႏုပညာေျမာက္စြာ တိုးျမႇင့္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း။

အဓိကအသံုးျပဳသူမ်ား - ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ လူထုေရွ႕ေဟာေျပာသူမ်ား။

စာဖတ္ျခင္း၊ စကားလံုးမ်ား အသံုးျပဳရတဲ့ ဂိမ္းမ်ားကစားျခင္း၊ ေ၀ါဟာရစကားလံုး စစ္ေဆး စမ္းသပ္မႈမ်ား ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ဒီစြမ္းရည္ကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။

သခ်ၤာစြမ္းရည္

တည္ေနရာ - Frontal lobe နဲ႔ Parietal lobe

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ - အခ်က္အလက္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေပါင္းစပ္စုစည္းေပးျခင္း။

အဓိကအသံုးျပဳသူမ်ား - သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ စာရင္းအင္းပညာရွင္မ်ား။

ဂဏန္းေပါင္းစက္အား အသံုးမျပဳပဲ ဦးေႏွာက္ကိုအသံုးျပဳၿပီး တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဒီစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနရာေဒသ၊ အကြာအေ၀းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္

တည္ေနရာ - ဦးေႏွာက္ ညာဘက္အျခမ္း(ဘယ္ သန္ျဖစ္လွ်င္ ဦးေႏွာက္ဘယ္ဘက္အျခမ္း)။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ - စိတ္ထဲတြင္ ေပၚလာသည့္ ပံုရိပ္မ်ားကို အရာ၀တၱဳပံုစံမ်ားအျဖစ္ အလြယ္ တကူေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း။

အဓိကအသံုးျပဳသူမ်ား - ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၊ ဗိသု ကာပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ေျမပံုေရးဆြဲသူမ်ား။

စစ္တုရင္ကစားျခင္း၊ ဂ်စ္ေဆာကစားျခင္း၊ ဂ်ပန္႐ိုးရာ စကၠဴ႐ုပ္ေခါက္ျခင္း(origami) တို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဒီစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။

လူမႈဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္

တည္ေနရာ - Frontal lobes

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ - အျခားသူမ်ားရဲ႕ အက်င့္စ႐ိုက္၊ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အနီးစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း။

အဓိကအသံုးျပဳသူမ်ား - အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား။

သင္ေျပာလိုက္တဲ့စကား၊ ကိုယ္ဟန္အမူ အရာ၊ အသံအေနအထားအေပၚ အျခားသူမ်ား က ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္သလဲဆိုတာကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဒီစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဂီတစြမ္းရည္

တည္ေနရာ- ဦးေႏွာက္ ညာဘက္အျခမ္း(ဘယ္ သန္ျဖစ္လွ်င္ ဦးေႏွာက္ဘယ္ဘက္အျခမ္း)။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္- ေတးဂီတရဲ႕အရွိန္၊ အသံအနိမ့္အျမင့္၊ ေတးသြားနဲ႔ စည္းခ်က္ေတြကို ခံစားသံုး သပ္ႏိုင္ျခင္း။

အဓိကအသံုးျပဳသူမ်ား- ေတးေရးဆရာမ်ား၊ ဂီတ ပညာရွင္မ်ား။

ကိုယ္နဲ႔အကၽြမ္းတ၀င္မရွိေသာ ဂီတပံုစံ အမ်ဳိးအစားအသစ္မ်ားကို နားေထာင္ေပးျခင္း ျဖင့္ ဒီစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ကာယပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္

တည္ေနရာ - Motor Cortex

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ - ခက္ခဲတဲ့ ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွား မႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိစြာ၊ လွပစြာ၊ ၾကံ့ခိုင္မႈရွိရွိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း။

အဓိကအသံုးျပဳသူမ်ား - အားကစားသမားမ်ား၊ ကိုယ္ကာယ ၾကံ့ခိုင္မႈေလ့က်င့္သည့္သူမ်ား၊ အက သမားမ်ား။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အားက စားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေလ့က်င့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဒီစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ တိုးတက္လာေအာင္ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ေပးႏိုင္မလဲ

ဦးေႏွာက္ကလည္း ႂကြက္သားတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ႂကက္သားေတြ သန္မာလာေအာင္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ သင္သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖို႔ မလိုပါဘူး။ သင္ကိုယ္တိုင္က လိုလိုလားလားေပးမယ့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္နဲ႔ အားစိုက္ထုတ္မႈ အနည္းငယ္သာ လိုအပ္ပါတယ္။

အေတြ႔အၾကံဳအသစ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ

အေတြ႔အၾကံဳ အသစ္ေတြက သင့္ဦးေႏွာက္ကို တက္ႂကလာေအာင္ ႏႈိးဆြေပးႏိုင္ပါတယ္။ပံုစံခြက္ထဲ၀င္ေနတဲ့ သမ႐ိုးက်ျဖစ္စဥ္ေတြက သင့္ဦးေႏွာက္ရဲ႕စြမ္းရည္ကို က်ဆင္းေစႏိုင္ၿပီး သင့္ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ့္တစ္ခုေသာ နည္းလမ္းက တစ္စံုတစ္ခုေသာ အသစ္ေတြကို စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ပါကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း က ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို တိုးတက္ေစၿပီး နာ့ဗ္တစ္သွ်ဴးေတြ အသစ္ျဖစ္ေပၚ မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္တာကို သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလိုက္တိုင္းမွာ သင့္ဦးေႏွာက္က ဆဲလ္အသစ္ေလးေတြ ကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ပါ။စပ္စုလိုစိတ္ရွိပါအရာရာတိုင္းကို ပံုေသကားက် နည္းလမ္းအတိုင္း မမွတ္ယူထားပါနဲ႔။ သင္ထိေတြ႔ရမယ့္ အရာေတြ၊ သင္လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ ကိစၥေတြတိုင္းအတြက္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ(စပ္စုလိုစိတ္) ထားရပါမယ္။ အရာတိုင္းအတြက္ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ သိလိုစိတ္ေတြ ရွိလာတဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ဦးေႏွာက္ကလည္း အေတြးအေခၚ၊ စိတ္ကူး၊ အၾကံဉာဏ္ (ႈိနေ်)ေတြ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲလာဖို႔ တြန္းအားတစ္ခု ရလာ ပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ႏိုင္ တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာလိုမ်ဳိး အရာေတြရဲ႕ အစက အရာရာကို စူးစမ္းလိုတဲ့ စပ္စုခ်င္စိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။အေကာင္းျမင္စိတ္ထားပါစိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ ပူပင္ေသာကမ်ားျခင္းက ဦး ေႏွာက္ရဲ႕ ရွိၿပီးသားနာ့ဗ္ဆဲလ္ေတြကို ေသေစသလို ဆဲလ္အသစ္ျဖစ္ေပၚမႈကို တားဆီးတတ္တဲ့ အရာေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဏသ်ငအငလန ႊ့ငညုငညါ ၊ အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိျခင္းက ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြ ျဖစ္ေပၚမႈကို အရွိန္ျမႇင့္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။ အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ အရာရာကို ျမင္ေပးႏိုင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ ပူပင္ေသာကဆိုတာ အလိုလိုနည္းပါး သြားႏိုင္တာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြကို ေသဆံုးေစတဲ့ တရားခံေတြလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ကို က်ဆင္းေစမယ့္ အဆိုးျမင္စိတ္ကို အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ အစားထိုးႏိုင္ဖို႔စတင္ ႀကိဳးစားပါ။အာဟာရျပည့္၀ေအာင္ စားေသာက္ပါသင္စားသံုးတဲ့ အစားအစာေတြက သင့္ဦးေႏွာက္ကို အႀကီးအက်ယ္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ သင္စားသံုးလိုက္သမွ် အာဟာရမ်ားနဲ႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ ပမာဏ ၂၀%ကို ဦးေႏွာက္တစ္ခုတည္းက အသံုးျပဳပါတယ္။ ဒီလိုႀကီးမားတဲ့ ပမာဏကို အသံုးျပဳေနတဲ့ သင့္ရဲ႕ဦးေႏွာက္က သင့္တင့္မွန္ကန္တဲ့ အာဟာရမ်ားကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လတ္ဆတ္တဲ့ အသီးအႏွံမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားနဲ႔ ငါးမွရရွိႏိုင္တဲ့ Omega 3 Fatty Acid လိုမ်ဳိး ဦးေႏွာက္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေစမယ့္ အစားအစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားေသာက္ေပးရပါမယ္။စာဖတ္ပါဉာဏ္ရည္ေကာင္းမြန္ ထက္ျမက္တဲ့ လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေမြးရာပါ ပါရမီသင့္မွာ ပါမလာဘူးဆိုရင္ သင္ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားက်င့္ယူတဲ့အခါမွာ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း မႈေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ စိတ္ကူးဉာဏ္စြမ္း ကြန္႔ျမဴးျခင္းက ဦးေႏွာက္ကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကူးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ရဲ႕စိတ္ကူးေတြ ပံုရိပ္ေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲျမင္ေယာင္ႏိုင္ေအာင္ ဦးေႏွာက္က အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းက သင့္ရဲ႕ စိတ္ကူးဉာဏ္ ကြန္႕ျမဴးႏိုင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ သင္စာဖတ္ေနခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ဦးေႏွာက္က စာသားမ်ားကို ပံုရိပ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးေနပါလိမ့္မယ္။အိပ္ေရး၀၀အိပ္ပါအိပ္စက္ျခင္းက ဦးေႏွာက္အတြက္ အေပ်ာ့စား အဆိပ္ေျဖေဆး ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔ခင္းဘက္မွာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ညအခ်ိန္အိပ္စက္တဲ့အခါမွာ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားက သန္႔စင္ေပးၿပီး ဆဲလ္အသစ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဦးေႏွာက္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္ကည(၉)နာရီမွ(၁၂)နာရီၾကား ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္ပိုင္းအတြင္းမွာ အိပ္ျဖစ္ေအာင္ အိပ္ေပးရပါမယ္။Ref; lifehack & reader'sdigest