ဆရာ၀န္ေဆးညႊန္းမလုိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ အိမ္သံုးေဆး၀ါးမ်ား

အနာေဆးသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္

ထိခိုက္ရွနာႏွင့္ အနာအေသးစားမ်ား သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ညစ္ပတ္ေသာအနာအား ေရာဂါပိုမႊား၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ အေရျပားေအာက္တြင္ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ျပင္ပမွ အမႈိက္သ႐ိုက္ မ်ား ကပ္ညႇိေနပါက အနာက်က္ရန္ ေႏွးေကြးၿပီး ျပည္တည္မႈ ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကင္းရန္ၾကံ့ၾကာပါသည္။ အနာစတင္ျဖစ္ပြားစဥ္ ေရာဂါပိုးအဆေပါင္းမ်ားစြာ တုိးပြားႏိုင္ပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား (ဖန္ ရည္အပါအ၀င္)တုိ႔သည္ အမႈိက္သ႐ိုက္၊ အညစ္အေၾကးးမ်ား ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ေရာဂါပိုးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ပစ္ၾကပါသည္။ (HYDROGEN PEROXIDE) ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ပါ ေအာက္ဆိုဒ္ ၃% ပါ ၀င္ေသာ ေဆးရည္သည္ အနာအားေဆးထည့္စဥ္ အျမႇဳံ႕မ်ားထသြားၿပီး သန္႔ရွင္းသြား ေစသျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးေဆးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (IODINE) အိုက္အိုဒင္းေဆးရည္သည္ ေရာဂါပိုးသတ္ေဆး ျဖစ္ပါသည္။ (BAKING SODA) မုန္႔ဖုတ္ရာတြင္သံုးေသာ ဆိုဒါအျပင္းစားအရည္ သည္ ေရာင္ေနေသာ အနာသက္သာေစၿပီး ျပည္ႏွင့္သန္ငံရည္မ်ားအား စုတ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိသျဖင့္ အနာအား သန္႔ရွင္းသြားေစပါသည္။

သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ ေဆးရည္မ်ားတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးရည္မ်ားထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးပါသည္။ အနာသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေဆးမ်ားသည္ (LISTE- RINE, ZEPHIRAN, BACTINE,etc) လစ္တရင္း၊ ဇီဖီရန္၊ ဘတ္တင္းအစရွိသည့္ ေဆးရည္မ်ား... သည္ အမွန္တကယ္တြင္ ပိုးသတ္ေဆးရည္ေကာင္းမ်ား  မဟုတ္ၾကပါ။ ပဋိဇီ၀လိမ္းေဆးမ်ားျဖစ္ သည့္ (BACITRACIN AND NEOSPORIN) ဘက္စီထရာစင္ႏွင့္ နီယိုစပိုရင္ေဆးရည္မ်ားသည္ ေစ်းႀကီးၿပီးသံုးစြဲရန္လည္း မလိုအပ္သကဲ့သို႔ ၎ေဆးမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာလည္း ေမးခြန္း ထုတ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးဦးသူနာျပဳ အနာျဖန္းေဆးမ်ားမွာလည္း ေငြျဖဳန္းတီးရာ ေရာက္ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ အနာစတင္ျဖစ္ျဖစ္ျခင္း ဦးစြာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး အညစ္အေၾကးမ်ား ဖယ္ထုတ္ပစ္ရန္သာ အလြန္အေရးႀကီးၾကာင္း သိထားရပါမည္။ ထိခိုက္မိၿပီး ေသြးစို႔ထြက္မႈမ်ဳိးကိုပင္ ေဆာင္ရြက္ ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေသးငယ္ေသာ ရွနာမ်ဳိးအတြက္- ဦးစြာဆပ္ျပာႏွင့္ ေဆး၍အိုင္အုိဒင္းႏွင့္ ဆက္၍ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရေဆးပစ္ပါ။ (BETADINE) ဘီတာဒင္းေဆးရည္သည္ အိုင္အို ဒင္းႏွင့္ ေဖာ္စပ္ထားၿပီးမစပ္ပါ။ ႀကီးေသာအနာမ်ဳိးအ တြက္ - (HYDROGEN PEROXIDE) ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ပါေအာက္ဆိုဒ္ေဆးရည္ သံုးၿပီး နာနာပြတ္သပ္၍ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။

 

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

ပံုမွန္ေရာင္းခ်ေနေသာ (HYDROGEN PEROXIDE) ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ပါေအာက္ဆိုဒ္သည္ ၃% ျပင္းအားရွိပါသည္။ ဆံပင္ကၽြတ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳေနေသာ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ပါေအာက္ဆိုဒ္သည္ ျပင္းအား ၃% ထက္ေက်ာ္လြန္ပါသျဖင့္ မသံုးစြဲပါႏွင့္။

ေဆးရည္အား အနာေပၚေလာင္းခ်ၿပီး အ၀တ္ၾကမ္းၾကမ္းျဖင့္ သုတ္ပစ္ပါ။ အေရျပားေအာက္တြင္ အညစ္အေၾကးမ်ားကုန္သည္ အထိထပ္တလဲလဲသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ အနာအားသင္ကိုယ္တိုင္သန္႔ ရွင္းေရးလုပ္၍မရပါက ဆရာ၀န္ထံသြားျပ ကုသမႈခံယူပါ။

အိုင္အိုဒင္းေဆးရည္သည္ အနာႏွင့္အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ အေရျပားအား စြန္း၍ေနတတ္သျဖင့္ ေကာင္းေကာင္းသုတ္ပါ။ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ အေရျပားတြင္ စြန္းက်န္ရစ္ပါ လိမ့္မည္။

စားဆိုဒါသံုး၍ အနာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္မည္ဆိုပါက စားဆိုဒါစားပြဲတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္း (15ml)အား ေရေႏြးတစ္ဖန္ခြက္ (250ml) ႏွင့္ ေရာ၍ေဖ်ာ္ပါ။ လက္ေခ်ာင္း/ေျခေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ဒဏ္ရာရပါက ခြက္ထဲႏွစ္လိုက္ပါ။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲ့ပါက အ၀တ္သန္႔သန္႔ အား ေဆးရည္တြင္စိမ္ၿပီး အနာေပၚသို႔ ၾကပ္ထုပ္ထိုးသလို ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၅)မိနစ္မွ (၁၀)မိနစ္ အထိ တစ္ေန႔လွ်င္ (၂)ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အေရျပားေအာက္တြင္ ေရမ်ားေအာင္းေနၿပီး အဖုမ်ားျဖစ္ေနပါက ၾကပ္ထုပ္ထိုးခ်ိန္ မ်ားသြား၍ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကပ္ထုပ္အ၀တ္အား ပလပ္စတစ္ျဖင့္ ပတ္ၿပီး ၾကပ္ထုပ္ၾကာၾကာ ထုိးေပးႏုိင္ပါသည္။

 

ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား

(HYDROGEN PEROXIDE) ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ပါေအာက္ဆိုဒ္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ဆံပင္ႏွင့္အ၀တ္အစားမ်ား အေရာင္ကၽြတ္ကုန္ႏိုင္သျဖင့္ မဖိတ္စင္ရန္ သတိထားပါ။

ျပင္းအားအျပည့္ အိုင္အိုဒင္းသည္ အေရျပားအားေလာင္ေစႏိုင္သျဖင့္ သတိထားကိုင္တြယ္ပါ။ မ်ဳိမခ်မိေစရန္ သတိထားပါ။ ကေလးမ်ားႏွင့္မမွီရာ ေ၀းေ၀းမွာထားပါ။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ အိုင္အိုဒင္းႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ၾကပါ။ အဖုအပိန္႔ အနီကြက္မ်ား ေပၚလာပါက ဆက္၍မသံုးပါႏွင့္။ အိုင္အိုဒင္းသည္ အဆိပ္သင့္ေစတတ္ပါသည္။

စားဆိုဒါသည္ မ်ဳိမခ်ဘဲ အေရးျပားေပၚတြင္ သံုးေနသ၍ လံုး၀အႏၲရာယ္ကင္းပါသည္။

အနာေဆးသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား

-DETTOL (LIQUID & CREAM)-IODINE (BETADINE, DERMOBACTER)

-HYDROGEN PEROXIDE

-BAKING SODA

 

စားဆိုဒါ

ရည္ရြယ္ခ်က္

BAKING SODA (SODIUM BICARBONATE, NaHCo3) စားဆိုဒါသည္ အလြန္အသံုး၀င္ေသာ အိမ္သံုးပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

(၁) အေပ်ာ့စားေဖ်ာ္ရည္

အေရျပားအားေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီး ယားယံမႈကို သက္သာေစပါသည္။ အေရျပားေနေလာင္ျခင္းမွ အဆိပ္ႏြယ္ပင္-ေရေက်ာက္တို႔မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရျပားေရာဂါတို႔ကိုလည္း သက္သာေစရန္ အကူ အညီျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဤအေပ်ာ့စား ေဖ်ာ္ရည္အေၾကာင္း အဓိကထားတင္ျပထားပါသည္။

(၂) အျပင္းစားေဖ်ာ္ရည္

ေရာင္ေနေသာ အနာအား ဤေဆးရည္ျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးပါက အနာမွအရည္မ်ား စုပ္ယူသြားၿပီး ေရာင္ရမ္းမႈ သက္သာ ေလ်ာ့ က်ျခင္းႏွင့္ အနာသန္႔ရွင္းသြားေစပါသည္။

(၃) ေဆးရည္ေသာက္ျခင္း

(ANTACID) အင္တာဆစ္- အခ်ဥ္ဖ်က္ေဆး၏ အာနိသင္ကဲ့သို႔ ေလခ်ဥ္တက္မႈ သို႔မဟုတ္ အစာအိမ္မအီမသာျဖစ္မႈမ်ားအား သက္သာေစပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကိုယ္ခႏၶာမွ စားဆိုဒါအား စုပ္ယူ ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ (NONABSORBABLE ANTACID) စုပ္ယူမႈမခံရေသာ အခ်ဥ္ဖ်က္ေဆးကိုသာ သံုးစြဲရန္ေထာက္ခံၾကပါသည္။

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

အေရျပားအေပၚတြင္ သုတ္လိမ္းရန္အတြက္ စားဆိုဒါ စားပြဲတင္ဇြန္း(၂)ဇြန္းကို ေရဖန္ခြက္တစ္၀က္ (၃၀-၁၂၀ာူ) အား ေရေႏြးထဲ ေရာထည့္ၿပီး ျဖစ္ေနေသာေနရာအား စိမ္ပါ (သို႔မဟုတ္) ၾကပ္ထုပ္ ထိုးပါ။ က်န္ေနေသာ ေရမ်ားအနာေပၚမွ အ၀တ္ေျခာက္သန္႔သန္႔ျဖင့္ ထုတ္ပစ္ပါ။ ဤလုပ္ ေဆာင္မႈအား လိုအပ္သလိုဆက္၍ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား

အေရျပားေပၚတြင္ စားဆိုဒါအား သုတ္လိမ္းပါက အႏၲရာယ္လံုး၀မရွိပါ။

 

အေရျပားေပၚလိမ္းေသာ ကရင္မ္မ်ားႏွင့္ အေရျပားစိုစြတ္ရန္ လိမ္းေဆးရည္မ်ား

ဤေဆးမ်ားျဖစ္ေသာ (LUBRIDERM, VASELIN, ALPHA-KER) စသည္တို႔သည္ အေရျပားေပၚတြင္ ျဖစ္ေနေသာ ရင့္ေရာ္မႈ လကၡဏာအား ယာယီမွ်သာ ဖံုးထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မေတြ႕ရပါ။ တစ္ခါတရံ အေရျပားေျခာက္မႈေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ (DETERGENTS) အ၀တ္ႏွင့္ပန္းကန္မ်ား သန္႔ရွင္းေစရန္သံုးစြဲေသာ ဆပ္ျပာ ရည္/ဆပ္ျပာမႈန္႔တို႔အား ကိုင္ တြယ္သံုးစြဲေနရာမွာလည္း အေရျပားအားေျခာက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ထားရန္လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရျပားလိမ္းေဆးမ်ား အသံုးျပဳေနျခင္းထက္ (DETERGENTS) ဆပ္ျပာ/ဆပ္ျပာမႈန္႔/ဆပ္ျပာရည္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္မႈ၊ ေရခ်ဳိးမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လက္အိတ္သံုးစြဲ ျခင္းက ပိုမိုအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္။

အေရျပားစုိစြတ္ရန္ လိမ္းေဆးမ်ားက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ အေရျပားႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္း မႈရေစပါသည္။ ေဆးညႊန္းတြင္ပါ သကဲ့သို႔ အသံုးျပဳပါ။ ၎တို႔တြင္ အဓိကေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ၎ပစၥည္းမ်ားတြင္ (LANOLIN) “လန္ႏိုလင္” ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕သူမ်ား ဓာတ္မထည့္မႈ (ALLERGIC) ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။

REFERENCES: ကိုးကားစာအုပ္မ်ား

- TAKE CARE OF YOURSELF

- HOME GUIDE TO MEDICATION

- MIMS ANNUAL, 1999, 2003