စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ေန႔အထိ Taiwan Excellent 2017 ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပ

Friday, September 29, 2017

Taiwan Excellent 2017 ကုန္စည္ျပပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔က Chaturium Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 


Taiwan Excellent သည္ နယ္ပယ္မ်ဳိးစံုအတြက္ “ထိုင္ဝမ္ထူးခၽြန္ဆု”မ်ား ရရွိထားေသာ အဆင့္ျမင့္အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာျမင့္မားေသာ ICT ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ သံုးစြဲသူမ်ားထံ မိတ္ဆက္ေပးသည့္ အခမ္းအနားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ျပပြဲတြင္ ထိုင္ဝမ္ထူးခၽြန္ဆုကို ရရွိခဲ့ၾကေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ ၃၃မ်ိဳးမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္း ၆၅ မ်ဳိးကို ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။