စစ္ေတြၿမိဳ ႕ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ Waterfront Project စီမံကိန္း

Friday, December 29, 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ BXT International Co., Ltd. တို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဧက (၉၀) ခန္႔ရွိသည့္ Waterfront Project စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔က Central Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စီမံကိန္းတြင္ စုေပါင္းအိမ္ယာ၊ လက္လီလက္ကားေစ်းကြက္၊ အလယ္အလတ္အျမင့္ရွိေသာ ကြန္ဒိုမီနီယမ္မ်ား၊ ဂိုေဒါင္ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ စီးပြားေရးဇုန္၊ ငါးစက္႐ံုမ်ား၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ား အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၆ရက္ႏွင့္ ၇ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္ႏွင့္ စစ္ေတြဟိုတယ္တို႔တြင္ iMyanmar House မွ စတင္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။